ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Υλοποίησης

 1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 2. Σχεδιασμός Πλάνου Μάρκετινγ
 3. Υλοποίηση και Παρακολούθηση
  • Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Πλάνου Μάρκετινγκ

Συναφή Υπηρεσίες:

Διαχείριση Ταμειακής Ροής Αξιολόγηση Επενδύσεων Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Μελέτες Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας Διάρθρωση Κόστους

Ενότητες στα πλαίσια Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Υλοποίησης

 • Ακριβής καθορισμός της αποστολής του οργανισμού
 • Αξιολόγηση και ιεράρχηση εξωτερικών Ευκαιριών και Απειλών & εκτίμηση και αξιολόγηση εσωτερικών Δυνατοτήτων και Αδυναμιών
  • Ανάλυση SWOT (Ευκαιρίες, Απειλές, Δυνατότητες, Αδυναμίες )
  • Ανάλυση PEST (Πολιτική, Οικονομική, Κοινωνική, και Τεχνολογική Ανάλυση)
 • Στρατηγική Ανάλυση/ Προγραμματισμός
  • Κατάτμηση, Προσδιορισμός θέσης στην Αγορά, Μεταβλητές Μίγματος Μάρκετινγκ
   • (Προϊόν/ Υπηρεσία, Τιμή, Τοποθεσία/ Διανομή, Προώθηση, Ανθρώπινο δυναμικό)
  • Προσδιορισμός Δυναμική Αγοράς & καθορισμός Ανταγωνιστικής Στρατηγικής
   • Προσδιορισμός Τάσεων
   • Με βάση Αξία, Όγκο πωλήσεων, Συσκευασία, Τοποθεσία, Τμήμα, Προϊόν, Προϊοντική Κατηγορία, Σήμα, Πελάτη, Είδος Πελάτη Κανάλι Διανομής, Προφίλ Πελάτη, Προμηθευτή
   • Πρόγνωση με βάση τις τάσεις
   • Ανάλυση Ανταγωνισμού
  • Ανάλυση/ Διαχείριση προϊοντικής γραμμής
  • Ανάλυση αποτελεσματικότητας πωλήσεων
   • Καθορισμός στόχων ομάδας πωλήσεων, με κίνητρα για βελτιωμένα αποτελέσματα
   • Εφαρμογή συστήματος ελέγχου για την παρακολούθηση της απόδοσης/ αποτελεσματικότητας της ομάδας
   • Διαχείριση πελατών, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από τη βελτίωση/ θέσπιση σχέσεων μακροπρόθεσμης συνεργασίας
   • Τιμολογιακή πολιτική
   • Στρατηγική Επικοινωνίας
   • Καθορισμός/ Διαχείριση Καναλιών Διανομής
 • Στοχευμένες Προωθητικές Ενέργειες: Σχεδιασμός/ Οργάνωση/ Συντονισμός/ Αξιολόγηση
 • Ετοιμασία Επιχειρησιακών Σχεδίων/ Πλάνων Μάρκετινγκ.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών/ ενεργειών Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
 • Συστήματα CRM