ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Διαχείριση Ταμειακής Pοής

Ανάλυση και Προϋπολογισμός

Ταμειακή Ροή είναι η κίνηση του χρήματος από και προς την εταιρεία. Αυτός ο κύκλος των μετρητών (εισροές / εισπράξεις και εκροές / πληρωμές) είναι που καθορίζει και την οικονομική ευρωστία κάθε επιχείρησης.

Ανάλυση εισροών/ εκροών είναι η μελέτη των ταμιακών εισροών και εκροών μιας επιχείρησης με απώτερο σκοπό τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για τη λειτουργία της. Η επιχείρηση μπορεί να αποφύγει προβλήματα ρευστότητας και να βελτιώσει της ταμιακή της κατάσταση πραγματοποιώντας ανάλυση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς όπως οι εισπρακτέοι και οι πληρωτέοι λογαριασμοί ή το ύψος των αποθεμάτων.

Διαχείριση Ταμειακής Ροής είναι η διαδικασία κατά την οποία ελέγχουμε, αναλύουμε και προσαρμόζουμε τις ταμιακές ροές. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει κατανόηση της πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και του συναλλακτικού της κυκλώματος η οποία επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης διαδικασιών.

Η πιο σημαντική παράμετρος της Διαχείρισης Ταμιακής Ροής στις ΜΜΕ είναι η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ρευστότητας που προκαλούνται εξαιτίας του χρονικού κενού μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών.

  • Η κατανομή των εσόδων σε όλο το δωδεκάμηνο προκειμένου να καλύψει κόστη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρήσης θα διασφαλίσει ότι όλες οι υποχρεώσεις θα πληρωθούν.
  • Είναι εξίσου σημαντικό να αναλυθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ταμιακές ροές, αλλά και οι ροές που θα προκύψουν από μελλοντικά έσοδα και έξοδα.
  • Εφόσον καταγραφούν τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα, μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών ταμιακών ροών ώστε να προκύψουν τυχόν ασυμφωνίες.

Δημιουργώντας έναν προϋπολογισμό ταμειακών ροών:

  • Μπορούμε να προβλέψουμε την πηγή και την χρήση των μετρητών μιας επιχείρησης για μελλοντικές περιόδους.
  • Μπορούμε να διαπιστώσουμε τυχόν μελλοντικό πρόβλημα ρευστότητας ούτως ώστε η επιχείρηση να προβεί έγκαιρα σε διορθωτικές κινήσεις.
    • Οι κινήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν χρονική μετατόπιση συγκεκριμένων συναλλαγών (αναβολή πληρωμών ή ταχύτερη είσπραξη).
    • Έχοντας δημιουργήσει προϋπολογισμό μετρητών μπορούμε να διαπιστώσουμε το αν θα χρειαστούμε μελλοντικά δανεισμό καθώς και το ποιο θα είναι το ύψος του.