ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΜΜΕ Επιχειρήσεων

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Εξυγίανσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), το οποίο βασίζεται στις βασικές αρχές λειτουργίας μας όπως καταγράφονται στο Όραμα και την Αποστολή μας, είναι η Διάγνωση Αδυναμιών της επιχείρησης και:

 • Η Κατάρτιση Πρακτικού Σχεδίου Δράσης, με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα της κάθε επιχείρησης και/ ή
 • Η Παρακολούθηση/ Υποστήριξη Εφαρμογής του

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης, όπως καθορίζεται από το Όραμα και την Αποστολή μας, έχουμε δημιουργήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, όπου οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης θα αξιολογούνται ξεχωριστά με στόχο τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων πρακτικών λύσεων, οι οποίες βασίζονται στη Σημασία Βέλτιστης Αποδοτικότητας για την Επιβίωση της Επιχείρησης και Πιθανά πεδία βελτίωσης.

Για αυτό το σκοπό η 1η Φάση της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τη Διάγνωση Υφιστάμενης Κατάστασης θα είναι εντελώς Δωρεάν.

Ακολούθως, και με βάση τα αποτελέσματα της Διάγνωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων με την κάθε επιχείρηση, θα γίνεται πιο εκτενής ανάλυση των δεδομένων, μόνο για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Με αυτό τον τρόπο, τόσο το περιεχόμενο όσο και το κόστος της 2ης φάσης, για τις επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να προχωρήσουν σε αυτό, θα καθορίζονται σε συνεργασία με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα/ ανάγκες και προοπτικές της κάθε επιχείρησης.

Η υλοποίηση οποιουδήποτε έργου, δεν μπορεί να αρχίσει προτού επιβεβαιώσουμε την παραλαβή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων, όπως αυτά καθορίζονται στο έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους που:

 • Αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και κερδοφορίας.
 • Τους ενδιαφέρει να αναδιοργανώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
 • Επιχειρήσεις με διαχρονική μείωση των πωλήσεων.
 • Επιχειρήσεις με ψηλά λειτουργικά έξοδα και χαμηλά λειτουργικά κέρδη.
 • Τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Τους ενδιαφέρουν ο σωστός προγραμματισμός και οργάνωση με απώτερο στόχο την μείωση των πιθανοτήτων να εμφανιστούν προβλήματα στο μέλλον.

1η Φάση: Διάγνωση Υφιστάμενης Κατάστασης

Η 1η φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

1ο Στάδιο:

  1. Συμπλήρωση του «Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΜΜΕ Επιχειρήσεων» και
  2. Αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται στο Έντυπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποστολή του «Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για το «Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΜΜΕ Επιχειρήσεων».

2ο Στάδιο:

  1. Διάγνωση Βιωσιμότητας: Η διάγνωση Βιωσιμότητας της Επιχείρησης αφορά τη διάγνωση της δυνατότητας της να συνεχίσει τη λειτουργία της με βάση τα υφιστάμενα οικονομικά της δεδομένα και συνθήκες.
  2. Εντοπισμό αδυναμιών/ αναγκών της επιχείρησης: Ο εντοπισμός αδυναμιών/ αναγκών της Επιχείρησης αφορά την εμπορική θέση της Επιχείρησης και περιλαμβάνει διάγνωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της.

3ο Στάδιο:

  1. Παρουσίαση/ Συζήτηση των αποτελεσμάτων: Γίνεται Παρουσίαση/ Συζήτηση των αποτελεσμάτων της Διάγνωσης Υφιστάμενης Κατάστασης με εκπρόσωπο της Επιχείρησης.
  2. Καθορισμός Περιεχομένου 2ης Φάσης και Συμφωνία: Για Κάθε Επιχείρηση που θα αποφασίσει να προχωρήσει στη 2η φάση, καθορίζεται το περιεχόμενο της φάσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της, με βάση τις ανάγκες/ αδυναμίες και προοπτικές που έχουν διαπιστωθεί και συμφωνηθεί.

2η Φάση: Εκπόνηση και Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Η 2η φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
   1. Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης: Περιλαμβάνει καταγραφή/ ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης και του κλάδου. Βασικές ενότητες που καλύπτονται: Αποστολή & Όραμα της Επιχείρησης, Ιστορικό, Εξωτερικοί Συνεργάτες, Δραστηριότητες, Οργάνωση και Διοίκηση, Απασχολούμενο Προσωπικό και Οργανόγραμμα, Τεχνολογία, Εγκαταστάσεις & Υποδομές, Παραγωγική Διαδικασία, Αναλυτικά στοιχειά κλάδου / αγοράς και Μερίδιο αγοράς με βάση επίσημα διαθέσιμα στοιχειά, Ανταγωνισμός. Επίσης περιλαμβάνει:
    1. Ανάλυση περιβάλλοντος δραστηριοποίησης PEST.
    2. Ανάλυση Βιωσιμότητας.
    3. Ανάλυση SWOT.
    4. Συμπεράσματα και Εισηγήσεις.
  1. Παρουσίαση/ Συζήτηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης: Μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, αυτό υποβάλλεται στον εκπρόσωπο της επιχείρησης και αφού το μελετήσει ακολουθεί συζήτηση και συμφωνία των Στόχων και Ενεργειών που θα ακολουθήσουν.
  2. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης: Μετά τη συζήτηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου με τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης, κατά την οποία συμφωνούνται οι Στόχοι και Ενέργειες που θα ακολουθηθούν, ετοιμάζεται Αναλυτικό Πρακτικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.

Οι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες προσφέρονται και ανεξάρτητα από το Επιχειρηματικό Σχέδιο, για Επιχειρήσεις που διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους.

  1.  Εξειδικευμένες Υπηρεσίες: Με βάση τα αποτελέσματα του Επιχειρηματικού Σχεδίου και το περιεχόμενο του συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης, προσμετρώντας τα συγκεκριμένα δεδομένα, ανάγκες και δυνατότητες της κάθε Επιχείρησης, και με στόχο τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, διατίθενται οι ακόλουθες επιπρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες:
   1. Αναδιάρθρωση Χρηματοδότησης: Περιλαμβάνει μελέτη αναδιάρθρωσης Χρηματοδότησης και διαπραγματεύσεις με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και/ ή Υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις.
   2. Αναδιοργάνωση Επιχείρησης: Περιλαμβάνει καταγραφή υφιστάμενης δομής και διαδικασιών και εισηγήσεις αναδιοργάνωσης τους με στόχο την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολογούνται και οι δυνατότητες των υφιστάμενων συστημάτων (λογισμικών s/w και υλικού h/w), η χρήση της τεχνολογίας και διαδικτύου και οι δυνατότητες και προοπτική αναβάθμισης τους, με βάση της σχέση κόστος Vs όφελος.
   3. Marketing Plan: Ετοιμασία και Υλοποίηση/ υποστήριξη στην Υλοποίηση και προσαρμογή πλάνου Μάρκετινγκ. Η ετοιμασία του πλάνου γίνεται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:
    1. Την επίτευξη της μέγιστης δυνατής στόχευσης, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, και την ελαχιστοποίηση του κόστους.
    2. Τη δυνατότητα παρακολούθησης/ μέτρησης των αποτελεσμάτων με στόχο την προσαρμογή του πλάνου και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του.
   4. Έρευνα Αγοράς: Πρωτογενή Έρευνα Αγοράς που περιλαμβάνει Αξιολόγηση Ιδέας/ Προϊόντος (υφιστάμενων ή νέων), Έρευνα Τιμολόγησης, Usage and Attitude studies, Έρευνας Μυστικού Επισκέπτη, Ικανοποίησης Πελατών, Έρευνες Κατάτμησης Αγοράς, Αξιολόγησης Προωθητικών Ενεργειών, Προφίλ Εμπορικού Σήματος. Με δεδομένο ότι η αγοραστική συμπεριφορά μεταβάλλεται με βάση τις οικονομικές συνθήκες, η γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Επιχείρηση και η παρακολούθηση της ικανοποίησης πελατών, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για απόκτηση καθοριστικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος.
   5. Αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων: Συνεχή αξιολόγηση των διαθέσιμων Προγραμμάτων/ Σχεδίων Χορηγιών με στόχο τον εντοπισμό κατάλληλων Προγραμμάτων που θα επιδοτούν την υλοποίηση των στόχων ή μέρους των στόχων του Σχεδίου Δράσης ή νέων αναγκών που προκύπτουν αργότερα.

3η Φάση: Παρακολούθηση και Έλεγχος της Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης

Η 3η Φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει το βαθμό και τη διάρκεια συμμετοχής μας στην Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης:

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου: Η διάρκεια της περιόδου και η έκταση της συμμετοχής μας στην Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης, όπως θα συμφωνηθεί μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τις Επιχείρησης.
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες: Η διάρκεια της περιόδου και η έκταση της συμμετοχής μας στην Υλοποίηση Ενεργειών στα πλαίσια Εξειδικευμένων Υπηρεσιών θα καθορίζεται από ξεχωριστό Σχέδιο Δράσης που θα εκπονείται και συμφωνείται, στα πλαίσια κάθε Υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποστολή του «Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για το «Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΜΜΕ Επιχειρήσεων».