ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Business Audit

Σκοπός του Business Audit είναι να εντοπιστούν και διορθωθούν/ αντιμετωπιστούν αδυναμίες ή/ και τομείς που χρήζουν βελτίωσης/ ανάπτυξης με τρόπο που οδηγεί σε βελτίωση της αποδοτικότητας και μείωση των εξόδων.

Στα πλαίσια του Business Audit εξετάζονται αντικειμενικά, μετρήσιμα, στοιχεία από συμβαλλόμενους, βάσει του τομέα καθηκόντων τους, που εμπλέκονται στη λειτουργία της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων:

 • Προσωπικό εταιρείας (Διοίκηση και Λειτουργοί)
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Άλλοι συνεργάτες

Το Business Audit μπορεί να εντοπίσει κενά στους ακόλουθους τομείς:

 1. Προσδοκίες της Διοίκησης, με βάση:
  • Προσδοκίες Πληροφόρησης
  • Προσδοκίες Παρουσίασης
  • Προσδοκίες Αξιοπιστίας και Ακρίβειας
  • Προσδοκίες Ανταπόκρισης, Διαβεβαίωσης (Assurance) και Ενσυναίσθησης 
 2. Προδιαγραφές Ποιότητας Υπηρεσίας, με βάση:
  • Προσδοκίες Αξιοπιστίας και Ακρίβειας
  • Προσδοκίες Υλικών και Εμπράγματων Στοιχείων (Tangibles)
 3. Παροχή Υπηρεσίας, με βάση:
  • Αντίληψη Προσπάθειας: Ανταπόκριση, Ενσυναίσθηση
  • Αντίληψη Δυνατότητας: Διαβεβαίωση
 4. Εξωτερική επικοινωνία
 5. Αντίληψη Υπηρεσίας