ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Με δυνατότητα αποθήκευσης, ανάλυσης, αξιολόγησης, εντοπισμού και επεξεργασίας δεδομένων των πελατών.

Γενικά Χαρακτηριστικά/ Δυνατότητες:

  • Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι εξοπλισμένο με εύχρηστη, και έτοιμη προς χρήση, βάση δεδομένων πελατών. Διαθέτει λεπτομερή περιγραφή/ κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών των πελατών και συμπεριλαμβάνει στοιχεία επαφών και δυναμική πελατειακής σχέσης. 
  • Διαχείριση Πελατών, ιστορικό Εγγραφής, μητρώο απαιτήσεων πελατών, ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ τμημάτων και προγραμματισμό επαφών.
  • Προγραμματισμό και διαχείριση δράσεων/ ενεργειών, συντονισμό χρόνου, Συστήματα υπενθύμισης και διαχείρισης εργασιών.
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων νέων σημείων προμηθειών και κατανομή σύμφωνα με μια δεδομένη αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Προγραμματισμό και αυτοματοποίηση στη διεξαγωγή και παρακολούθηση/ διαχείριση μαζικών/ στοχευμένων δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ.
  • Διαχείριση εμπορικών διαδικασιών που αφορούν σε έργο/ συμμετοχή πελατών, ανάπτυξη και διατήρηση κανονισμών/ διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες και που συνδέουν δραστηριότητες με κατευθυντήριες γραμμές.
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με Ηλεκτρονικό Κατάστημα.