• Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας
  2021-2027

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INNOVATE

 • Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2024

 • 1
 • 2
 • 3

RESTART 2016-2020: DISRUPT Πρόγραμμα DISRUPT/0123

Με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 - «Κύπρος_το αύριο»

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων με Πρωτοποριακές Τεχνολογίες στις Διεθνείς Αγορές (DISRUPT)» στοχεύει στη διασύνδεση καινοτόμων επιχειρήσεων με πρωτοποριακές τεχνολογίες που διαθέτουν την προοπτική να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν (disrupt) τις υπάρχουσες, με επενδυτές Venture Capital οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση (scale-up) των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές. Μέσα από το Πρόγραμμα, η χρηματοδότηση (χορηγία) του ΙδΕΚ θα συνδυάζεται με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VC Funding), με στόχο την επιτυχή διείσδυση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία – Προγράμματα Περιόδου Μαΐου 2022 - Μαρτίου 2023 και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις).

Η παρούσα Πρόσκληση θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου C3.2I2 «Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας και σχέδια στήριξης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων, των καινοτόμων επιχειρήσεων και των ΜμΕ» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Το Μέτρο υλοποιείται κάτω από τον Άξονα Πολιτικής 3: «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» και, συγκεκριμένα, την Ενότητα 3.2: «Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας» του ΣΑΑ Κύπρου.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πυλώνας ΙΙ. Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ
Πρόγραμμα DISRUPT
Κωδικός Πρόσκλησης DISRUPT/0123
Πηγή χρηματοδότησης Πρόσκλησης Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΕ
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

10.000.000 Ευρώ

Για την 1η Καταληκτική Ημερομηνία θα διατεθεί ποσό ύψους 5.000.000 Ευρώ.

Για την 2η Κατ. Ημερομηνία θα διατεθεί ποσό ύψους 5.000.000 Ευρώ, πλέον το αδιάθετο ποσό από την 1η Κατ. Ημερομηνία βάσει ανακοινωμένων αποτελεσμάτων της Β Φάσης αξιολόγησης της 1ης Κατ. Ημερομηνίας.

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 1.500.000 Ευρώ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 20 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία

1η Καταληκτική Ημερομηνία:

1 Ιουνίου 2023, ώρα 13:00

 

2η Καταληκτική Ημερομηνία:

1 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 13:00

 

 

ΣΤΟΧΟΙ

Το Πρόγραμμα «DISRUPT» στοχεύει στη διασύνδεση επιχειρήσεων που διαθέτουν πρωτοποριακές καινοτομίες με προοπτική να διαμορφώσουν νέες ή να διαταράξουν (disrupt) υπάρχουσες αγορές, με επενδυτές Venture Capital οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση (scale-up) των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές. Μέσα από το Πρόγραμμα, η χρηματοδότηση - χορηγία του ΙδΕΚ θα συνδυάζεται με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VC Funding), με στόχο την επιτυχή διείσδυση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέσα από το Πρόγραμμα «DISRUPT» υποστηρίζονται επιχειρήσεις με πρωτοποριακές ιδέες σε ώριμο στάδιο, οι οποίες διαθέτουν, κατά την υποβολή της πρότασης υπογεγραμμένη δεσμευτική συμφωνία με επενδυτικό ταμείο (VC Fund), που προβλέπει επένδυση μετοχικού κεφαλαίου (direct investment) ύψους τουλάχιστον € 1 Εκ. στην επιχείρηση, για υποστήριξη της ανάπτυξής της στις διεθνείς αγορές.

Ως πρωτοποριακές καινοτομίες ορίζονται:

 • Προϊόντα ή υπηρεσίες που στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες και έχουν την προοπτική να δημιουργήσουν νέες διεθνείς αγορές.
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία στηρίζονται στην προσαρμογή υφιστάμενων τεχνολογιών που έχουν την προοπτική να δημιουργήσουν νέες διεθνείς αγορές ή να προσελκύσουν νέους πελάτες σε υφιστάμενες διεθνείς αγορές.
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες που στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες και έχουν την προοπτική να μεταμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό υφιστάμενες διεθνείς αγορές.

Κατά την υποβολή της πρότασης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ένα προϊόν ελάχιστων προδιαγραφών (Minimum Viable Product-MVP), για το οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί δοκιμές (beta testing) από προοριζόμενους τελικούς χρήστες, ως προς την λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, και την αξιοπιστία του και είναι διαθέσιμο σε τουλάχιστο μία αγορά. Για καινοτομίες στον τομέα της βιοιατρικής, αναμένεται ότι θα έχει κατ΄ ελάχιστον ολοκληρωθεί το στάδιο των δοκιμών in-vitro.

Επιπρόσθετα, κατά την υποβολή της πρότασης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για διασφάλιση της απρόσκοπτης δυνατότητας εμπορικής παραγωγής, εμπορίας και χρήσης του προϊόντος/υπηρεσίας («freedom to operate»), συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας των ΔΔΙ με τρόπο που να μην παραβιάζονται ΔΔΙ τρίτων, τυχόν εκκρεμουσών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με άδειες εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων Έργων από το ΙδΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας της καινοτομίας, την βελτίωση/τελειοποίηση του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας με τρόπο που να καλύπτει επαρκώς νέες λειτουργίες/χρήσεις τις οποίες επιζητά η αγορά και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προϊόντος/υπηρεσίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει επίσης δραστηριότητες καινοτομίας, που μπορεί να περιλαμβάνουν αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, προς ένα πιο έτοιμο προς εμπορική διάθεση προϊόν ή υπηρεσία, καθώς και τη συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις για σκοπούς προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών. Μέσα από το Πρόγραμμα, υποστηρίζονται επίσης η εμπλοκή της ομάδας έργου σε δραστηριότητες για υλοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας του έργου, καθώς και δραστηριότητες Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Διευκρινίζεται ότι, τα πιο πάνω αφορούν στις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΙδΕΚ.

Τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να καλύψουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες κρίνουν οι επενδυτές ως αναγκαίες για την επέκταση και ανάπτυξη της καινοτομίας στην διεθνή αγορά (scale-up and market deployment), συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας συνεισφοράς της επιχείρησης στο χρηματοδοτούμενο από το ΙδΕΚ έργο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις


ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3).

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι κυπριακές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και έτους ίδρυσης, με πρωτοποριακές ιδέες σε ώριμο στάδιο, οι οποίες διαθέτουν, κατά την υποβολή της πρότασης υπογεγραμμένη δεσμευτική συμφωνία (legally binding agreement) με επενδυτικό ταμείο (VC Fund), που θα προβλέπει επένδυση μετοχικού κεφαλαίου (direct investment) ύψους τουλάχιστον € 1 Εκ. στην επιχείρηση, για υποστήριξη της ανάπτυξής της στις διεθνείς αγορές. Η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και το αργότερο μέχρι το τέλος του χρηματοδοτούμενου έργου από το ΙδΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΑΦ θα κληθεί να επιστρέψει στο ΙδΕΚ την καταβληθείσα χρηματοδότηση. Προς πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επένδυσης, το ΙδΕΚ θα απαιτεί την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την συναλλαγή (π.χ. πιστοποιητικό εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου κλπ).

Το επενδυτικό ταμείο αναμένεται να είναι ρυθμιζόμενο1 σε αρμόδια αρχή της Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου2.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων ή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Για την Κατηγορία Δαπανών «Αμοιβές Προσωπικού», όλοι οι δικαιούχοι φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στα Προγράμματα RESTART 2016-2020, υποχρεούνται να κάνουν χρήση της απλοποιημένης Μεθόδου «Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους» για τον υπολογισμό των αμοιβών.

Ένας φορέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο για ένα Έργο στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος για την περίοδο 2022-2027.

Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υποστηριχθεί από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτούμενων έργων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες το προτεινόμενο Έργο, χρήζει αξιολόγησης από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, τότε η σχετική έγκριση θα πρέπει να εξασφαλίζεται το συντομότερο δυνατό και συγκεκριμένα μέχρι και την διεξαγωγή της Β Φάσης Αξιολόγησης.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
Τα έργα μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Πειραματική Ανάπτυξη:
Κατασκευή πρωτοτύπων, επίδειξη, πιλοτική λειτουργία, δοκιμή και επικύρωση βελτιωμένων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών ή νέες λειτουργίες και χρήσεις για ένα προϊόν ελάχιστων προδιαγραφών.

Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας (TRL -Technology Readiness Levels) 6-8 σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ3..

Μελέτη Σκοπιμότητας:
Εκπόνηση της επιστημονικής / τεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης της δυναμικής της σε εμπορικό επίπεδο, και επικύρωση/επικαιροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Δραστηριότητες Καινοτομίας:

 • Καλύπτονται οι ακόλουθες δραστηριότητες Καινοτομίας για τη δικαιούχο επιχείρηση:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική εκπαίδευση για χρήση προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν.
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας που αφορούν σε:
  (α) Μετρήσεις, δοκιμές, πιστοποιήσεις και αναλύσεις,
  (β) Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων,
  (γ) Έρευνες αγοράς (που μπορεί να καλύπτουν ενδεικτικά εκτίμηση του μεγέθους και στρωματοποίηση της αγοράς, εκτίμηση της πρόθεσης αγοράς από δυνητικούς πελάτες, θέματα τιμολόγησης, εμπλοκή κύριων εμπλεκομένων και καθοδηγητών κοινής γνώμης/opinion leaders, ανάλυση ανταγωνισμού), και
  (δ) Σήμανση Ποιότητας.

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις:
Συμμετοχή της δικαιούχου επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις με ιδιόκτητο περίπτερο για σκοπούς προώθησης του προϊόντος / υπηρεσίας.

Άλλες Δραστηριότητες Παραγωγής, Επικοινωνίας, Προσέλκυσης Επενδύσεων και Διείσδυσης σε Αγορές:

 • Αμοιβές προσωπικού για δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνουν Branding/Marketing/Investment Readiness, συναντήσεις/εμπλοκή χρηστών, σχεδιασμός προϊόντων & συσκευασίας, δράσεις διεθνοποίησης, ετοιμασία εγχειριδίων κλπ.
 • Εξοπλισμός. 
 • Σχεδιασμός και Ετοιμασία Επικοινωνιακού Υλικού (εκδόσεις, οπτικο-ακουστικό υλικό, γραφιστικές υπηρεσίες) που μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς προσέλκυσης επενδυτών/πελατών.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και έρευνα για διεθνοποίηση/διείσδυση σε νέες αγορές.
 • Μετακινήσεις για σκοπούς συναντήσεων στο εξωτερικό με πιθανούς επενδυτές/πελάτες.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Μέχρι 18 Μήνες


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€ 10.000.000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ
€ 1.500.000

Η ένταση ενίσχυσης για τον Ανάδοχο Φορέα για δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης και Μελέτης Σκοπιμότητας καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 3.2 της παρούσας Προκήρυξης. Για δραστηριότητες Καινοτομίας και Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις ανέρχεται σε 50%, και για τις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στη βάση του κανονισμού για τις χορηγίες Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται σε 100%. Επιπρόσθετα, η ένταση ενίσχυσης για Μεγάλες Επιχειρήσεις, ως Ανάδοχοι Φορείς, για δραστηριότητες Καινοτομίας και Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν στη βάση του κανονισμού για τις χορηγίες Ήσσονος Σημασίας θα ανέρχεται σε 50%.

Η τελική ένταση ενίσχυσης για τον Ανάδοχο Φορέα, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιμέρους δραστηριότητές του, και δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, είναι επιλέξιμες οι πιο κάτω δαπάνες:

Πειραματική Ανάπτυξη:

 • Αμοιβές Προσωπικού,
 • Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό (απόσβεση)
 • Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών
 • Μετακινήσεις στο Εξωτερικό
 • Αναλώσιμα
 • Ειδικά Έξοδα
 • Υπερκεφαλικά

Μελέτη Σκοπιμότητας:

 • Αμοιβές Προσωπικού
 • Υπερκεφαλικά

Δραστηριότητες Καινοτομίας:

 • Αγορά Υπηρεσιών

Για Μεγάλες Επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση για τις εν λόγω δαπάνες, θα γίνεται στη βάση του Κανονισμού Ήσσονος Σημασίας (De-Minimis).

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις:
Δαπάνες για μίσθωση και ετοιμασία περιπτέρου (τιμολόγιο από διοργανωτές, σχεδιαστικά κλπ), εγγραφή στην έκθεση, αποστολή υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο περίπτερο, ασφάλειες, και Μετακινήσεις στο εξωτερικό για τους εκπροσώπους της επιχείρησης που θα συμμετέχουν στην έκθεση.

Για Μεγάλες Επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση για τις εν λόγω δαπάνες, θα γίνεται στη βάση του Κανονισμού Ήσσονος Σημασίας (De-Minimis).

Άλλες Δραστηριότητες (De-Minimis):

 • Αμοιβές Προσωπικού
 • Όργανα και Εξοπλισμός – Συμπερ. Βιομηχανικός εξοπλισμός παραγωγής (πλήρες κόστος).
 • Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών
 • Μετακινήσεις στο Εξωτερικό
 • Ειδικά Έξοδα

Η χρηματοδότηση για τις «Άλλες Δραστηριότητες» θα γίνεται στη βάση του Κανονισμού Ήσσονος Σημασίας (Κανονισμός της ΕΕ Αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013).

Διευκρινίζεται ότι, για τις Κατηγορίες Επιλέξιμων δαπανών, όπου δεν καθορίζεται σχετικά, εφαρμόζεται το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις:

 • Ο Ανάδοχος Φορέας έχει υποχρέωση καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών του δικαιούχων στα αρμόδια εθνικά Μητρώα, βάσει του «Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007)». Το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα, μέσω των αρμόδιων Αρχών ελέγχου, να διενεργήσει ελέγχους στα αρμόδια Μητρώα για επιβεβαίωση της καταχώρησης των στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος Φορέας έχει υποχρέωση υποβολής επίσημου αποδεικτικού της καταχώρησης, πριν τη διεξαγωγή της Β’ Φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η αιτούμενη χρηματοδότηση ξεπερνά τις 150.000 Ευρώ, ο Ανάδοχος Φορέας θα πρέπει πριν τη Β’ Φάση της διαδικασίας Αξιολόγησης να υποβάλει και τα στοιχεία των πραγματικών του δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας / Διαβατηρίου και Ημερομηνία Γέννησης) μέσω της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.
 • Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε οποιοδήποτε από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού της ΕΕ 2020/852, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.
 • Με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επικοινωνία του Ανάδοχου Φορέα με το κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ) για την ετοιμασία εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σημειώνεται ότι, η αποδοχή του Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του κεντρικού ΓΜΓ θα είναι προαιρετική.
 • Αναφορικά με τις αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό των χρηματοδοτούμενων Έργων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
  • Οι αναπροσαρμογές προϋπολογισμού στις οποίες ο ΣΕ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΙδΕΚ, όπως καθορίζεται στο Κεφ. 3.1 του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης, αφορούν μόνο σε αναπροσαρμογές εντός της ίδιας Κατηγορίας Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων.
  • Στην περίπτωση που παρουσιάζεται ανάγκη για Μεταφορές προϋπολογισμού μεταξύ διαφορετικών Κατηγοριών Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων, ο ΣΕ θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα και να εξασφαλίζεται έγκριση από το ΙδΕΚ.
  • Οι δαπάνες για την κατηγορία ενισχυόμενων δραστηριοτήτων «Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό», οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Συμβόλαιο ενός έργου, δεν μπορούν να μεταφέρονται σε άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 • Στις περιπτώσεις αναπροσαρμογής προϋπολογισμού μεταξύ διαφορετικών Κατηγοριών Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
  • Η Τελική Ένταση Ενίσχυσης, η οποία ορίζεται ως ποσοστό της Αιτούμενης Χρηματοδότησης σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του Έργου, δεν πρέπει να ξεπερνά την Τελική Ένταση Ενίσχυσης που καθορίζεται στο Συμβόλαιο Έργου, και η Τελική Χρηματοδότηση του ΙδΕΚ (για το χρηματοδοτούμενο Έργο) δεν μπορεί να ξεπεράσει την Αιτούμενη Χρηματοδότηση του Έργου που καθορίζεται στο Συμβόλαιο.
  • Οι επιμέρους Εντάσεις Ενίσχυσης για κάθε Κατηγορία Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων, δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αντίστοιχη Μέγιστη Επιτρεπόμενη Ένταση Ενίσχυσης για κάθε κατηγορία, όπως καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.
 • Εκπρόσωποι των χρηματοδοτούμενων Έργων θα πρέπει να παρακαθίσουν υποχρεωτικά σε σεμινάριο, που θα διοργανωθεί από το ΙδΕΚ, για θέματα που αφορούν την ορθή διαχείριση των έργων, και να λάβουν σχετική πιστοποίηση για τον σκοπό αυτό.
 • Οι περίοδοι για υποβολή Εκθέσεων Προόδου και το ύψος των δόσεων χρηματοδότησης, θα καθορίζονται στο Συμβόλαιο Έργου. Όλες οι Εκθέσεις Προόδου και τα αντίστοιχα Αιτήματα Πληρωμής, θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας στην οποία αφορούν.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

 • τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και
 • την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα έργα.

Διαδικασία Αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος θα ακολουθηθεί η διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και στη συνέχεια η Α’ και Β’ Φάση Αξιολόγησης.

Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αναμένεται να διαθέτουν: (α) σχετική εμπειρογνωμοσύνη στο αντικείμενο της πρότασης, και/ή (β) καλή αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο θέμα της πρότασης, και/ή (γ) εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00. Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι αξιολογητές/τριες θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο/η αξιολογητής/τρια απορρίπτει την Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο και εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης μέλος/μέλη της Ομάδας έργου παρουσιάζουν, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις και να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης μεταξύ τους και με τους εκπροσώπους της Ομάδας έργου κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή εκπροσώπων των επενδυτικών ταμείων στις παρουσιάσεις ενώπιον της Επιτροπής.

Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα κοινοποιείται στον Συντονιστή Έργου η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Για την Καταληκτική Ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης η Β’ Φάσης Αξιολόγησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο μεταξύ Ιουνίου-Ιουλίου 2023. Στις εργασίες της Επιτροπής θα κληθούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα
(1) Αριστεία 30%, (2) Προστιθέμενη Αξία 35%, (3) Υλοποίηση 35%

Επιλογή
Επιλέγονται για χρηματοδότηση οι Προτάσεις που έχουν κριθεί, κατόπιν αξιολόγησης, επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Νοείται ότι το σύνολο των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των έργων, δεν θα ξεπερνά το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

 -

1 Η αναφορά σε ρυθμιζόμενο επενδυτικό ταμείο αφορά σε άμεση ή έμμεση ρύθμιση του επενδυτικού ταμείου μέσω επίβλεψης του AIFM του ταμείου από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


2 Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Norway.

3 Παρατίθενται τα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας τα οποία έχει υιοθετήσει η ΕΕ:
TRL 1 - παρατήρηση βασικών αρχών
TRL 2 - διατύπωση τεχνολογικής έννοιας
TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας
TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία
TRL 5 - τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον
TRL 6 - επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον
TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον
TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο
TRL 9 - πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών τεχνολογιών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 – ΕΚΔΟΣΗ 14- ΜΑΗΣ 22 - ΜΑΡΤΗΣ 23

GUIDE FOR EVALUATORS

 

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20