• Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2023

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ STARTUPs SEED

 • RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • 1
 • 2
 • 3

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/ και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

 Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από την 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 - 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 03.116 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €25 εκ.

Σκοπός:
Η στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων που φαίνονται στο Παράρτημα II στον Οδηγό Σχεδίου.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων.
 • Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή.
 • Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

 

Το Σχέδιο είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοστεί με βάση τους ακόλουθους Κανονισμούς (ΕΕ):

 • αριθ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DEMINIMIS). Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/972 της Επιτροπής της 2ης Ιουλίου 2020, η περίοδος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1407/2013 έχει παραταθεί κατά τρία έτη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
 • αριθ.702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 2019/289 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020, η περίοδος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.702/2014 έχει παραταθεί κατά δύο έτη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί της Επιτροπής θα ισχύουν και εφαρμόζονται με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 03.116 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €25 εκ.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Σχεδίου είναι νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06.05.2003 και αρ.2003/361/ΕΚ (Παράρτημα III στον Οδηγό Σχεδίου), που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Σχέδιο και ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Σύσταση της Επιτροπής, ΜμΕ είναι αυτές που: α) απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους ΚΑΙ
β) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα €50εκ. ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα €43εκ.

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος Ομίλου Εταιρειών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/ τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του Ομίλου.

Στους Δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι Αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών. Στις περιπτώσεις των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η επιλεξιμότητα των δράσεων τους περιορίζεται μόνο σε δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα.

Επιλέξιμοι Κλάδοι και Δραστηριότητες
Το Σχέδιο καλύπτει υφιστάμενες ή/και νέες μονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ (επισυνάπτεται στον Οδηγό Σχεδίου), εκτός των προϊόντων που φαίνονται στο Παράρτημα II στον Οδηγό Σχεδίου.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής (τελικό προϊόν) θα πρέπει απαραίτητα να είναι προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I της Συνθήκης.

Σημειώνεται ότι και οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 1. Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας (συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών).
 2. Η τυποποίηση/ συσκευασία ελαιόλαδου, αυγών και η επεξεργασία, τυποποίηση/ συσκευασία κρέατος. Η επανασυσκευασία κρέατος δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες.
 3. Η συγκέντρωση / πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος.
 4. Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων.
 5. Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες).

 

Προτεραιότητες
Προτεραιότητα θα δίδεται σε επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται από Αναγνωρισμένες Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών, παραγωγούς γεωργικών προϊόντων ή επιχειρήσεις που ανήκουν ή θα δημιουργηθούν από μέλη αγροτικών οικογενειών ή/και είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε απομακρυσμένες ή/και ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται σε μονάδες που ασχολούνται με Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε), Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π), παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα, προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό, νέα/καινοτόμα/ποιοτικά αναβαθμισμένα προϊόντα και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και σε βιομηχανίες τροφίμων που είναι πιστοποιημένες με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας π.χ. ISO 9001, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18001 (υγεία και ασφάλεια στην εργασία) κλπ.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν αυτοί που ορίζονται οι Δικαιούχοι (Παράγραφος 3 στον Οδηγό Σχεδίου) και προτίθενται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε επιλέξιμες δαπάνες (αναλύονται στην Παράγραφο 12 στον Οδηγό Σχεδίου).

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01)1.

Σημειώνεται ότι, επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμα αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης θεωρούνται προβληματικές και δεν δικαιούνται ενίσχυση από το παρόν Σχέδιο..

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.

Η αίτηση/ πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί εντός της τεθείσας από την πρόσκληση προθεσμίας και στα τυποποιημένα έντυπα του ηλεκτρονικού συστήματος, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά / έγγραφα κ.λ.π. και όπου απαιτείται, τεχνοοικονομική μελέτη. Η τεχνοοικονομική μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις νέες επιχειρήσεις και για υφιστάμενες όταν το επενδυτικό πρόγραμμα είναι πέραν των €150.000 ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε νέους επιλέξιμους τομείς δραστηριοτήτων που καλύπτει το Σχέδιο.

Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία και όπου απαιτείται να γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία (Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2018 και 2021) (Παράρτημα V στον Οδηγό Σχεδίου).

Η επένδυση είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 και άρθρα 15 και 16 για την τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 και όπου απαιτείται συμμόρφωση με οριζόντιες και ειδικές απαιτήσεις (Παράρτημα VI στον Οδηγό Σχεδίου).

Επιχείρηση που εγκρίθηκε για οποιαδήποτε επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο Ενισχύσεων για τις ίδιες επενδύσεις δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Η επιχείρηση που έχει οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε Σχέδιο Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή /και άλλων αρμόδιων Αρχών ή απόφαση του Υπουργείου για τον αποκλεισμό της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, δεν δικαιούται χορηγία στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε επιχείρηση για την οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κήρυξε μια ενίσχυση, χορηγηθείσα από το ίδιο κράτος μέλος, παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 (α) του Καν. αριθ.702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης κατά παράβαση των απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω Κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 8 του Καν. αριθ.702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014.

 

Ύψος Χορηγίας
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Προκήρυξης (€25εκ) θα κατανεμηθεί για την ικανοποίηση δύο κατηγοριών αιτήσεων ως ακολούθως:

 • Αιτήσεις «πολύ μικρών» επιχειρήσεων τουλάχιστον € 5εκ.
 • Αιτήσεις «μικρών και μεσαίων» επιχειρήσεων €20εκ.
 • ΣΥΝΟΛΟ €25εκ.

Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των πιο πάνω ποσών στις δικαιούχες επιχειρήσεις εξοικονομηθεί οποιοδήποτε ποσό από μία εκ των δύο κατηγοριών, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το ποσό αυτό στην άλλη κατηγορία στην οποία θα υπάρχουν Δικαιούχοι που δεν ικανοποιήθηκαν στα πλαίσια του εγκριμένου προϋπολογισμού της Προκήρυξης.

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τους όρους του Καν. αριθ.702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 ή σύμφωνα με τους όρους του Καν. αριθ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2023, αντίστοιχα. Νοείται ότι θα μπορεί να επιλεγεί μόνο ο ένας εκ των δύο Κανονισμών.

Το ύψος της χορηγίας και τα ανώτατα ποσά χορηγίας καθορίζονται ως ακολούθως:
Α) Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Καν. αριθ.702/2014, το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500.000.

Σε περιπτώσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύστασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/ΕΚ), η χορηγία θα συμψηφίζεται έτσι ώστε αυτή που θα δικαιούνται όλες οι εταιρείες του ομίλου να μην ξεπερνά το πιο πάνω ανώτατο ποσό.

Σύμφωνα με τη Σύσταση, συνδεδεμένες είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις:

 1. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
 2. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
 3. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτή ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
 4. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ί) έως ίν) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Β) Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Καν. αριθ.1407/2013 (De Minimis), το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις περιπτώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα VIII στον Οδηγό Σχεδίου, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στις πυρόπληκτες περιοχές που καθορίζονται στο Παράρτημα IX στον Οδηγό Σχεδίου, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

Για σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού (άρθρο 2, παράγραφος 2), στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που διατηρούν τουλάχιστον μια από τις σχέσεις που αναφέρονται πιο πάνω (σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τον Δικαιούχο ή/και από τον Εξωτερικό Ελεγκτή του πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Ενίσχυσης).

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της, είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών
 • Καινούρια μηχανήματα/ εξοπλισμός
 • Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Γενικά έξοδα

1 Σύμφωνα με την Ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή για την τροποποίηση πέντε Κατευθυντήριων Γραμμών/ Ανακοινώσεων για τις κρατικές ενισχύσεις (220/0 224/02), η περίοδος εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

 Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από την 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

25/02/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

10/02/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20