• Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2023

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ STARTUPs SEED

 • RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • 1
 • 2
 • 3

RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED/1221

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις).


Η παρούσα Πρόσκληση θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου C3.2I2 «Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας και σχέδια στήριξης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων, των καινοτόμων επιχειρήσεων και των ΜμΕ» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Το Μέτρο υλοποιείται κάτω από τον Άξονα Πολιτικής 3: «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» και, συγκεκριμένα, την Ενότητα 3.2: «Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας» του ΣΑΑ Κύπρου.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πυλώνας ΙΙ. Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ
Πρόγραμμα Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό
Κωδικός Πρόσκλησης PRE-SEED/1221
Πηγή Χρηματοδότησης Πρόσκλησης Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΕ
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 1.000.000 Ευρώ
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 100.000 Ευρώ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 14 Δεκεμβρίου 2021
Καταληκτική Ημερομηνία

14 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 13.00

 

ΣΤΟΧΟΙ
Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020
Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» και για τα υπόλοιπα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για την παρούσα πρόσκληση καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και στο έγγραφο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ
Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων στην Πύλη IRIS.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

 • τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και
 • την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα έργα.

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS).
2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf).
3. Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf και περιλαμβάνει τα βιογραφικά του/της Συντονιστή/τριας και των κύριων μελών της ομάδας του έργου – Υποχρεωτική Υποβολή).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ

Διαδικασία Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» θα ακολουθηθεί η διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και στη συνέχεια η Α’ και Β’ Φάση Αξιολόγησης, όπως αυτές περιγράφονται στο «Τμήμα ΙΙ - Προγράμματα», Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Οι συναντήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης της Β’ Φάσης Αξιολόγησης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2022.

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι αξιολογητές/τριες θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο/η αξιολογητής/τρια απορρίπτει την Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1. Αριστεία – Βαρύτητα 30%
2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 35%
3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 35%

Επιλογή
Επιλέγονται για χρηματοδότηση οι Προτάσεις που έχουν κριθεί, κατόπιν αξιολόγησης, επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Νοείται ότι το σύνολο των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των έργων, δεν θα ξεπερνά το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020_V11
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20