• Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα

 • RESTART 2016-2020: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ENTERPRISES/ 0521

 • 1
 • 2
 • 3

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αιτήσεις από επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eske.anad.org.cy από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2020.

 

Σκοπός

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 1. Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνέχειας.
 2. Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.
 3. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκτίμηση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και καθορισμός σχεδίου δράσης για αντιμετώπισή τους.
 4. Βασικές αρχές υγιεινής τροφίμων και ατομικής υγιεινής.
 5. Περιβαλλοντικά θέματα.

 

Βασικές Πρόνοιες

Το Σχέδιο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Σε εργοδότες που εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης με προκαθορισμένες προδιαγραφές και διάρκεια στους πιο πάνω θεματικούς τομείς, η ΑνΑΔ παρέχει χορήγημα σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου.

Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης, δραστηριοποιείται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και εργοδοτεί μέχρι 100 άτομα.
 2. Η επιχείρηση έχει υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση στην οποία περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
 3. Η επιχείρηση από τον Μάρτιο 2020 δεν έχει προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.
 4. Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων για την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.
 5. Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει ταυτόχρονα σε άλλα Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

 

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλονται σε κάθε επιχείρηση οι ακόλουθες επιχορηγήσεις:

 1. Χορήγημα ύψους €1.000 έναντι του κόστους της διάγνωσης των αναγκών κατάρτισης, της ετοιμασίας του πλάνου κατάρτισης και άλλων πρόσθετων εξόδων που επωμίζεται η επιχείρηση και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή της στο Σχέδιο, όπως η εξασφάλιση της Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή.
 2.  Για κάθε πρόγραμμα, καταβάλλεται χορήγημα που ισούται με €12 x διάρκεια κατάρτισης x αριθμό συμμετεχόντων.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20