• Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα

 • RESTART 2016-2020: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ENTERPRISES/ 0521

 • 1
 • 2
 • 3

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING - NEETS)

Σημειώνεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 23/10/2020 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, Νέοι ηλικίας από 15 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες (10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000).

Μορφή και Ανώτατο Ύψος Χορηγίας
Ως επιλέξιμη δαπάνη, δηλαδή δαπάνη που μπορεί να επιχορηγηθεί, θεωρείται το μισθολογικό κόστος (όπως αυτό ορίζεται στην ενότητα «Ορισμοί») του εργαζόμενου μέσω του Σχεδίου το οποίο επιβαρύνει τους εργοδότες για την περίοδο ισχύoς της ΣΔΧ.

Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Στη μονάδα κόστους συνυπολογίζεται το συνολικό ημερήσιο μισθολογικό κόστος που επιβαρύνει ον κάθε εργοδότη και περιλαμβάνει:

 1. Ακαθάριστο μηνιαίο μισθό (ο οποίος καθορίστηκε μετά από στατιστική ανάλυση των ιστορικών δεδομένων που διατηρούνται στα αρχεία του Φορέα Διαχείρισης των Σ.Χ. του Τμήματος Εργασίας),
  μη περιλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων αποδοχών, όπως η υπερωριακή απασχόληση.
 2. Υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και συγκεκριμένα οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), Ταμείο Αδειών, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 10 μήνες συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση (δηλαδή 179 εργάσιμες ημέρες ανέρχεται σε €8.600,00) και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα.

Το ποσό της επιχορήγησης το οποίο υπολογίζεται στη βάση της μονάδας κόστους και της διάρκειας της συγχρηματοδότησης, καθορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ). Καταβολή χορηγίας υψηλότερης από αυτής που αναφέρεται στη ΣΔΧ δεν καλύπτεται, εκτός αν οφείλεται στην αύξηση οποιουδήποτε ταμείου που υπολογίζεται στο καθορισμό της μονάδας κόστους.

Για όλες τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το παρόν Σχέδιο απαγορεύεται η χρηματοδότηση για το ίδιο άτομο, την ίδια χρονική περίοδο από οποιοδήποτε άλλο Κρατικό ή Κοινοτικό Φορέα.

 Καθεστώς Ενίσχυσης
Το Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013») (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.1). Το σύνολο της ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας, που θα χορηγηθεί σε μια δεδομένη ενιαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1407/2013, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η κρίσιμη χρονική περίοδος καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος, όπως αυτό
εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος μέλος. Διευκρινίζεται ότι οι ενισχύσεις που θα παραχωρούνται μέσω του χρηματοοικονομικού προϊόντος, υπό την ονομασία «Cyprus Entrepreneurship Fund – Co-financed Loan» (CYPEF), που υλοποιείται με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελούν ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας και πρέπει να περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα υπογράψει ο δικαιούχος για να συνυπολογιστούν στο συνολικό ποσό ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας που έλαβε κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20