• RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs
  ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • RESTART 2016-2020: DISRUPT Πρόγραμμα DISRUPT/0123

 • Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2024

 • 1
 • 2
 • 3

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2023

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στις στρατηγικές επιδιώξεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για ενίσχυση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Κυπριακής οικονομίας.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυπριακής οικονομίας
 • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
 • Η αύξηση του αριθμού / ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου1, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C3.3I4 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €10 εκ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης (2023) θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για προϋπολογισμό ύψους μέχρι €14 εκατ., αλλά σε κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις δε θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται για επενδύσεις σε επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών όπως αυτές αναλύονται στην Παράγραφο 9.1 του Οδηγού είναι οι ακόλουθοι:

 1. Yφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
 2. Nέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως χρήση τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology) (π.χ. blockchain) χρήση πολλαπλών και ετερογενών πηγών δεδομένων, προώθηση λύσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος, προώθηση τεχνολογιών σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN) όπως μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφορίας για εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για εξαγωγή γνώσης από υφιστάμενα δεδομένα, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι η αγορά και χρήση υπηρεσιών απλής φιλοξενίας σε υπηρεσίες νέφους (cloud hosting) δεν αποτελεί (για σκοπούς του Σχεδίου) πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης - δηλ. εφαρμογή προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας.

Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση στην παρούσα προκήρυξη, επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης (2022) του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, εκτός και εάν έχει αποσυρθεί ή απορριφθεί πριν την ημερομηνία υποβολής νέας αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας 2ης Προκήρυξης (2023).


Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, ο ορισμός των «Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ορίζεται με βάση:

 • τον αριθμό των υπαλλήλων και
 • τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού
  και είναι αυτές που:

(α) Απασχολούν <250 άτομα και

(β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού.

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος ομίλου εταιρειών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του ομίλου.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι επιχειρήσεις που δύναται να λάβουν επιχορήγηση στα πλαίσια του Σχεδίου είναι αυτές που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επένδυσης σε επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες και ως τέτοιες είναι αυτές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε.

Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Περιοχές Εγκατάστασης
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής.

 

Όρια Επιλέξιμου Προϋπολογισμού και Ύψος Δημόσιας Χρηματοδότησης

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.

Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα IV, η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό(ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής και συγκεκριμένα το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

Για σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού (άρθρο 2, παράγραφος 2), στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 1. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
 2. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.
 3. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτή ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
 4. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία i) έως iv) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις, θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση (σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τον Δικαιούχο ή/και από τον Εξωτερικό Ελεγκτή του πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, όπως φαίνεται στο Παράρτημα V στον Οδηγό Σχεδίου).

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ. στο όνομα της αιτήτριας επιχείρησης ή των κύριων της μετόχων.

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται, επιπρόσθετα με την τεκμηρίωση του διαθέσιμου υπολοίπου που αναφέρεται πιο πάνω, Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της, είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.


Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση (χορηγία) θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση
 2. Λογισμικά Off the shelf που παράγονται για τη μαζική αγορά.
 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής.
 4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής 

Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

1. Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways και Ups.

-Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι, το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι αυτός απαιτείται στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης. Επομένως, προτάσεις που περιλαμβάνουν ως μοναδική επιλέξιμη επένδυση εξοπλισμό που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία θα αποκλείονται.

2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά

Λογισμικά “off-the-shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.

-Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία και με απόφαση της Υπηρεσίας εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

- Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS– Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI -Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.

-Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού για το σύστημα κ.ά.

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες). Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες που αναφέρονται στις Παρ.6(xii) και Παρ.14, σε σχέση με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που δύναται να πραγματοποιούνται μέχρι και τη συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας)

 

4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:

-Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση [digital marketing, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά], καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.

Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και το Παραστατικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα).

-Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των δαπανών δε μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Επιπλέον, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης δε μπορεί να ξεπερνά τις €4.000.

Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:
α) την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση / ψηφιακό μετασχηματισμό και
β) την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης
Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία σε Σύμβουλους/ Μελετητές ανέρχεται στα €1000.

Τονίζεται ότι ο Σύμβουλος/ Μελετητής ΔΕΝ μπορεί να είναι πάροχος/ προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση.

Σημειώνεται ότι, τυχόν άλλος εξοπλισμός ή δαπάνες που εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες και δεν περιγράφονται πιο πάνω, θα μπορούν να εγκριθούν ως επιλέξιμες δαπάνες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης / απόφασης έγκρισης από την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Τονίζεται ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία/ υποκατηγορία δαπάνης με βάση τις τιμές που ισχύουν στην αγορά, όπου εφαρμόζεται.

 

9.2 Διευκρινίσεις:
9.2.1. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο του έργου) θα πρέπει να αρχίζει μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο. Δαπάνες (προκαταβολές, πληρωμές έναντι παραγγελιών κλπ) που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι μη επιλέξιμες.

Υπογραμμίζεται ότι για σκοπούς του Σχεδίου ως ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τεκμηριώνεται η αγορά εξοπλισμού/λογισμικών/υπηρεσιών, δηλαδή:

 • η ημερομηνία τιμολογίου καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής/παραλαβής του εξοπλισμού που η επιχείρηση προμηθεύεται από το εξωτερικό,
 • η ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς για τον εξοπλισμό, λογισμικά ή και υπηρεσίες που αγοράζονται από την εγχώρια αγορά.

Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα/ες στο όνομα του Δικαιούχου (της συμβαλλόμενης επιχείρησης).

9.2.2. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.

9.2.3. Τονίζεται ότι μετά από την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων στο Σχέδιο θα ενταχθούν ώριμα έργα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου που καθορίζεται στην Παράγραφο 12.2 του παρόντος Οδηγού. Κατά συνέπεια το Σχέδιο ΔΕΝ προνοεί αναδιάρθρωση ή/και αλλαγή του επενδυτικού έργου που θα εγκριθεί, ούτε αύξηση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κατόπιν αιτήματος.

9.2.4. O εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργιος. Διευκρινίζεται ότι εξοπλισμός ο οποίος είναι μεταχειρισμένος, ανακατασκευασμένος(refurbished) ή έχει χρησιμοποιηθεί σε εκθεσιακούς χώρους (π.χ προϊόντα demo ή display) δε θεωρείται καινούργιος και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.


9.2.5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

9.2.6. Το κόστος του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance & Freight – Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) όταν αυτός εισάγεται από άλλη χώρα από την ίδια την επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την εγχώρια αγορά.

9.2.7. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες. Στις περιπτώσεις δαπανών συμβούλων μελετητών, οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν μετά την 01/1/2022 είναι επιλέξιμες.

9.2.8. Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου (της συμβαλλόμενης επιχείρησης) ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (μεταφορά από τον λογαριασμό της επιχείρησης στον λογαριασμό του προμηθευτή) νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά όπως:

 • Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) του Δικαιούχου, στην οποία να αναγράφονται οι αριθμοί των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) και οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με τις οποίες έγινε η πληρωμή/ εξόφληση των τιμολογίων.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής στην απόδειξη πληρωμής με την οποία έγινε η πληρωμή/ εξόφληση του τιμολογίου, απαιτείται η υποβολή αντιγράφου της επιταγής κατάλληλα σφραγισμένης από την Τράπεζα, καθώς και αναλυτική κατάσταση της μερίδας του δικαιούχου από τον προμηθευτή [για τιμολόγια επί πιστώσει (credit invoice)].

Διευκρινίζεται ότι:

 • Πληρωμές σε μετρητά δεν θα γίνονται αποδεκτές για σκοπούς χορηγίας.
 • Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού με συμβόλαιο Eνοικιαγοράς (Finance) όπου συμβαλλόμενο μέρος/ αγοραστής είναι η επιχείρηση η οποία αιτείται χορηγίας, η δαπάνη γίνεται αποδεκτή νοουμένου ότι παρουσιαστεί εξόφληση του Συμβολαίου Ενοικιαγοράς.

9.2.9. Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές εξοπλισμού και προσφοράς συστημάτων/λογισμικών/υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.


9.2.10. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησης τους. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό να προσκομιστούν τα εν λόγω παραστατικά, να προσκομίζονται τα αντίγραφα των τιμολογίων2 συνοδευόμενα με την «Υπεύθυνη  Δήλωση Αυθεντικότητας» σφραγισμένη και υπογραμμένη από τον προμηθευτή ή/ και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για επιβεβαίωση της αυθεντικότητας/ γνησιότητας των εγγράφων. Όλα τα παραστατικά θα πρέπει να είναι εκδομένα είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παραστατικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών.

9.2.11. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα επιχορηγηθούν, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση, θα θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και θα πρέπει να αγοράζονται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τέταρτου (4ου) βαθμού ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το αρχικό κόστος αγοράς ή/και κατασκευής του. Σημειώνεται ότι η αγορά υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η αγορά ανάπτυξη λογισμικών/συστημάτων) από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τέταρτου (4ου) βαθμού ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

9.2.12. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [ΦΠΑ] και Φόρος Εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό ταμείο».

 

1 Το παρόν αποτελεί ουσιαστικά την 2η προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων, η 1η προκήρυξη του οποίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2022

2  Ισχύει και για ηλεκτρονικά τιμολόγια ή/και τιμολόγια τα οποία στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023)

 

 

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20