• Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2022

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ STARTUPs SEED

 • RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • 1
 • 2
 • 3

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2022

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Σχέδιο με βάση την προηγούμενη, πιο πρόσφατη πρόσκληση, του Σχεδίου, που ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι μεταξύ προσκλήσεων ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους κάθε Σχεδίου.

Η νέα πρόσκληση, με βάση τον προγραμματισμό του ΥΕΕΒ, αναμένεται να είναι το Μάιο του 2022.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να καθορίσετε και να υλοποιήσετε τη βέλτιστη λύση με βάση τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου, όταν θα υπάρχει διαθέσιμος ο Οδηγός Σχεδίου για την αναμενόμενη πρόσκληση.

Κάντε κλικ, εδώ, για να κάνετε κράτηση για Τηλεφωνικό Ραντεβού για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και για Δωρεάν Αξιολόγηση της Επιλεξιμότητας και των Αναγκών σας, όταν θα είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Σχεδίου για την αναμενόμενη πρόσκληση.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο με βάση το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)..

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

 

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στα €6εκ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν χρηματοδότηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι αυτές που δε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε.

Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, ο ορισμός των «Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ορίζεται με βάση:

 • τον αριθμό των υπαλλήλων και
 • τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού

και είναι αυτές που:
(α) Απασχολούν <250 άτομα και
(β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. Ετήσιου ισολογισμού.

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος ομίλου εταιρειών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του ομίλου.

Για τους Δικαιούχους του Σχεδίου πρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.
 • Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).
 • Επιχείρηση που έχει:
  α) οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε Σχέδιο Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή και άλλων αρμόδιων Αρχών.
  β) απόφαση του ΥΕΕΒ για τον αποκλεισμό της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων,

δεν δικαιούται χορηγία στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων.

 

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης

α) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (µη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Μεταποίηση (Τομέας C*) €50.000
Άλλες Υπηρεσίες €40.000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €5.000
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

 *Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

 β) Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε µε δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε µε ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κύριων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου.

γ) Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Εξοπλισμός
 2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά.
 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής.
 4. Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Συστήματα Πληροφορικής

 

Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

1. Εξοπλισμός:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers,Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά.

Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

 • Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης. 

Διευκρινίζεται ότι, το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι αυτός απαιτείται στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης μιας επιχείρησης.

 

2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά

Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/ και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud).

 • Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 • Λογισμικά/Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, υπηρεσίες ασφάλειας, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development. Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
 • Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

 • Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής.

 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), Παρουσία στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.

Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και το Παραστατικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα).

Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:
α) την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και
β) την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης
Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία σε Σύμβουλους/ Μελετητές ανέρχεται στα €600.

Τονίζεται ότι ο Σύμβουλος/ Μελετητής δεν μπορεί να είναι πάροχος/ προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση.

 • Άλλες δαπάνες που με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

9.2 Διευκρινίσεις:
9.2.1. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο. Για σκοπούς του Σχεδίου ως ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τεκμηριώνεται η αγορά εξοπλισμού/ λογισμικών/ υπηρεσιών, δηλαδή:

 • η ημερομηνία εισαγωγής για τον εξοπλισμό που η επιχείρηση προμηθεύεται από το εξωτερικό,
 • η ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς για τον εξοπλισμό, λογισμικά ή και υπηρεσίες που αγοράζονται από την εγχώρια αγορά. 

Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα/ες στο όνομα της επιχείρησης.

9.2.2. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.

9.2.3. Τονίζεται ότι μετά από την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων στο Σχέδιο θα ενταχθούν ώριμα έργα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τις περιόδου που καθορίζεται στην Παράγραφο 12 του παρόντος Οδηγού. Κατά συνέπεια το Σχέδιο ΔΕΝ προνοεί αναδιάρθρωση ή/και αλλαγή του επενδυτικού έργου που θα εγκριθεί.

9.2.4. O εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργιος.

9.2.5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

9.2.6 Το κόστος του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance & Freight - Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) όταν αυτός εισάγεται από άλλη χώρα από την ίδια την επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτός αγοράζεται από την εγχώρια αγορά.

9.2.7. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες.

9.2.8. Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου ή της εταιρείας/ συνεταιρισμού του ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (τραπεζικό έμβασμα) νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κτλ). Πληρωμές σε μετρητά δεν θα γίνονται αποδεκτές για σκοπούς χορηγίας.

9.2.9. Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές εξοπλισμού και προσφοράς συστημάτων/λογισμικών/υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.

9.2.10. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησης τους.

9.2.11. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα επιχορηγηθούν, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση, θα θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και θα πρέπει να αγοράζονται από τρίτους. Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τέταρτου (4 ου) βαθμού ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το αρχικό κόστος αγοράς ή/και κατασκευής του. Σημειώνεται ότι η αγορά υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η αγορά ανάπτυξη λογισμικών/συστημάτων) από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τέταρτου (4ου) βαθμού ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

9.2.12. Επιχείρηση (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο/ Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

9.2.13. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό».

1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάκριση τους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ

 Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ, ΜΑΙΟΣ)

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20