ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Μελέτες Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας

Ως μελέτη σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας ορίζουμε τη διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών. Εάν η μελέτη δείχνει ότι η επιχειρηματική ιδέα είναι βιώσιμη, το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση της. Τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας συμβάλλουν στον αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Σκοπός της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι να εξετάσει την βιωσιμότητα της επένδυσης, εντοπίζοντας παράλληλα πιθανές αδυναμίες και να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα:

“Θα είναι επιτυχής η επένδυση;”

Οι μελέτες σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της, τους παραγωγικούς συντελεστές της καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της

 

Περιεχόμενα

  • Περιγραφή της επιχείρησης:

Το προϊόν ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται και πως θα διανέμονται στα τελικά σημεία ζήτησης

  • Έρευνα αγοράς (κλαδική ανάλυση):

Περιλαμβάνει την περιγραφή του κλάδου, τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν, τις προοπτικές του, τον ανταγωνισμό, τις προβλεπόμενες πωλήσεις του κ.α.

  • Τεχνικός σχεδιασμός / έλεγχος:

Περιγράφει την πορεία των προϊόντων που ακολουθείται μέχρι την τελική διανομή τους στα σημεία πώλησης (π.χ. αγορές υλικών, σύστημα αποθήκευσης και διανομής, έδρα επιχείρησης και τόπος παραγωγικών εγκαταστάσεων, απαιτούμενη τεχνολογία κ.α.)

  • Χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας:

Περιλαμβάνει προβλέψεις σχετικά με το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο, τις πηγές χρηματοδότησης, την απόδοση των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων κ.α.

  • Οργανωτική σκοπιμότητα:

Λαμβάνει υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και την δομή της επιχείρησης (μπορεί να περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό παρελθόν και την εμπειρία των κυρίων φορέων της επιχείρησης)

  • Συμπεράσματα:

Περιγράφει το πώς η επιχείρηση θα εκπληρώσει τους στόχους της. Οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις που περιλαμβάνονται στην μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα γιατί οι μέτοχοι δεν θα εκτιμήσουν μόνο το τελικό συμπέρασμα αλλά θα ελέγξουν και τις παραμέτρους που το διαμορφώνουν