ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Διάρθρωση Κόστους

Με τον όρο Διάρθρωση Κόστους εννοούμε τη συμμετοχή κάθε είδος εξόδου στο συνολικό κόστος μιας επιχείρησης. Η διάρθρωση του κόστους δεν αναφέρεται μόνο στα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή ενός προϊόντος (ή την παροχή μιας υπηρεσίας), αλλά λαμβάνει υπόψη όλες τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την λειτουργία της επιχείρησης. Επομένως, αναλύονται τόσο τα έξοδα μισθοδοσίας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όσο και τα έξοδα προώθησης προϊόντων καθώς και γενικότερα τα έξοδα πωλήσεων.

Η διοίκηση μιας επιχείρησης, γνωρίζοντας τη διάρθρωση των εξόδων της, αποκτά πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της καθώς:

  • Η γνώση της τρέχουσας διάρθρωσης του κόστους οδηγεί σε καλύτερο και ακριβέστερο υπολογισμό της μοναδιαίας τιμής για κάθε προϊόν που παράγεται/ διατίθεται
  • Η ανάλυση των εξόδων που αποτελούν τη δομή δαπανών μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση σημείων στη διαδικασία που μπορούν να βελτιωθούν αυξάνοντας την αποδοτικότητα και σε πιο υπεύθυνη χρήση των διαθέσιμων πόρων