ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης του επενδυτικού κινδύνου με την προσδοκώμενη απόδοση. Κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο ερώτημα “Η μελλοντική απόδοση δικαιολογεί τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας;” παρά στο ερώτημα “Ποιο είναι το ποσοστό απόδοσης;”

  • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι η περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης και η καθαρή παρούσα αξία. Κάθε μέθοδος παρέχει μία μέτρηση της εκτιμώμενης απόδοσης της επένδυσης βασισμένη σε διάφορες υποθέσεις και επενδυτικούς ορίζοντες.
  • Όταν εξετάζεται μία μελλοντική επένδυση συγκρίνουμε το κόστος της με τα έσοδα που θα προκύψουν. Το κόστος περιλαμβάνει την ταμιακή εκροή που απαιτεί η επένδυση, ενώ στα έσοδα περιλαμβάνονται οι μελλοντικές εισπράξεις καθώς και τα έσοδα που θα προκύψουν από τυχόν διάθεση των στοιχείων που αποκτήθηκαν.