ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Ο Στρατηγικός προγραμματισμός είναι η επιχειρησιακή διαδικασία που ακολουθεί ένας οργανισμός για να καθορίσει τη στρατηγική του, την κατεύθυνση/ πορεία που θέλει να ακολουθήσει, παίρνοντας αποφάσεις σε σχέση με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την επίτευξη των στόχων του, αποφάσεις που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Ο Στρατηγικός προγραμματισμός είναι μια συνεχής μεθοδική, αιτιολογημένη, διαδικασία που αξιολογεί/ καθορίζει την δυνητική πορεία του οργανισμού. Ο Στρατηγικός προγραμματισμός πραγματεύεται τουλάχιστον μια από τις τρείς ερωτήσεις που ακολουθούν:

  • "Τι κάνουμε/ ποιος είναι ο σκοπός μας/ τι προσφέρουμε?"
  • "Για ποιόν το κάνουμε/ σε ποιους απευθυνόμαστε?"
  • "Με ποιο τρόπο μπορούμε να υπερέχουμε?" / ”πως μπορούμε να υπερβούμε ή να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό” 

(Μεταφρασμένο από: Bradford and Duncan, Simplified Strategic Planning, (Chandler House, 2000)

Ανεξάρτητα με το μέγεθος του οργανισμού, η πιο ουσιαστική διαδικασία στα πλαίσια του Στρατηγικού προγραμματισμού είναι ο προσδιορισμός του λόγου ύπαρξης του οργανισμού και η στοιχειοθέτηση του γιατί ένας αριθμός προσώπων ενδιαφέρεται και δεσμεύεται στο σκοπό του σε τέτοιο σημείο που είναι πρόθυμοι να εργαστούν για την επιτυχία του.

Ο επιτυχής Στρατηγικός προγραμματισμός προωθεί την εστίαση του οργανισμού και δημιουργεί:

  • Ξεκάθαρη κατανόηση της αποστολής, του οράματος, και των αξιών που τον διέπουν, ανάμεσα στους βασικούς συμμετέχοντες (πελάτες, προμηθευτές, υπάλληλοι, πιστωτές, διευθυντές, μέτοχοι, κράτος, κοινωνία).
  • Ένα «οδικό χάρτη» για δράση, βάσει των υφιστάμενων συνθηκών
  • Μέτρο σύγκρισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η επιτυχία
  • Πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του οργανισμού

Παρέχουμε τόσο πρακτικές υπηρεσίες στο λειτουργικό τομέα όσο και Σχεδιασμό και Εφαρμογή Επιχειρησιακού/ Στρατηγικού προγραμματισμού και την Αξιοποίηση Εθνικών/ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χορηγιών.

To Business Audit που προσφέρουμε μπορεί να αξιοποιηθεί για τον καθορισμό ενεργειών Στρατηγικού/ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λειτουργικών Δραστηριοτήτων που θα μεγιστοποιήσουν την Αποδοτικότητα και την Αποτελεσματικότητα.

Επίσης, μαζί με την ομάδα συνεργατών μας μπορούμε να προσφέρουμε Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  που  δημιουργούν δυνατότητες ενσωμάτωσης των απαραίτητων διαδικασιών/ διεργασιών στα πλαίσια του σχεδιασμού και εφαρμογής Στρατηγικού προγραμματισμού και της Οργάνωσης λειτουργικότητας.