Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια

Στις 6 Ιουλίου 2020 το Υπουργείο Οικονομιών ανακοίνωσε το «Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια», στο οποίο μπορεί να συμπεριληφθούν δάνεια που καλύπτουν τις πρόνοιες του Σχεδίου και τα οποία θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020.

Μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη σε περίπτωση που το Αδειοδοτημένο Πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής σας ζητήσει επιπρόσθετη στοιχειοθέτηση, όπως Οικονομικές Προβλέψεις, Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, Μελέτη Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας, Αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Πιο κάτω αυτούσια η περιγραφή και τα έγγραφα του Σχεδίου, με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείο Οικονομιών.

«Σκοπός: Παροχή κρατικής ενίσχυσης σε αυτοτελώς εργαζόμενους, MME και μεγάλες επιχειρήσεις, υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19.

Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της ΕΤΕπ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

Σχετικό νομικό πλαίσιο:

 • Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 27/5/2020 για έγκριση του μέτρου, και,
 • Μέρος 3.1 Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των Κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από την εξάπλωση της νόσου COVID-191 («Ανακοίνωση της ΕΕ»)

Το Μέτρο έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Ιουνίου 2020. Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000

Περαιτέρω, το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Αρμόδια Αρχή: ΥΠΟΙΚ - Γενικό Λογιστήριο.

Δικαιούχοι: Όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019, (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου20192.

Όμιλοι Εταιρειών:
Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings).

Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο Σχέδιο αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση».

Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστονμια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης•
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης•
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας•
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση μεταξύ άλλων να προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Προϋπολογισμός: Επιδότηση επιτοκίου μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού συνολικού ποσού μέχρι 180 εκατομμυρίων ευρώ (€180.000.000) για δάνεια επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Ως μέσο επιτόκιο καταβολής από το κράτος υπολογίζεται για όλες τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους το 3,50% για τα πρώτα δύο έτη και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για τις ΜΜΕ και αυτοτελώς εργαζομένους και 1,50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσό δυνητικών δανείων των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται υπολογίζεται περίπου 1,65 δις, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων επιχειρηματικών δανείων για το 2019 (165 εκ. ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020).

Διάρκεια επιδότησης επιτοκίου: 4 έτη

Ύψος επιδότησης επιτοκίου

Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια σε αυτοτελώς εργαζόμενους, MME και μεγάλες επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν / θα εγκριθούν από ΑΠΙ από την 1/3/2020 μέχρι 31/12/20203 ως εξής:

 • Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ.
 • Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής:
Τύπος δικαιούχου Για το 1ο και 2o έτος
Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις
και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
μέχρι 350 μονάδες βάσης
Μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι 350 μονάδες βάσης

 

 • Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι:
Τύπος δικαιούχου Για το 3ο και 4o έτος
Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις
και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
200 μονάδες βάσης
Μεγάλες επιχειρήσεις 150 μονάδες βάσης
 • Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.
 • Για τα δάνεια τα οποία λήφθηκε η έγκριση τους μετά τη 1η Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και έχουν / θα έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες δανείων μέχρι 24 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και ανεξαρτήτως αν έχουν εκταμιευθεί οποιαδήποτε ποσά, θα ακολουθείται η συμφωνημένη τιμολόγηση όπως αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση δανείου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ΑΠΙ και του Δανειολήπτη και το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί τις πρώτες 350 μονάδες βάσης του συνολικού επιτοκίου για τα επόμενα 2 χρόνια και για τα υπόλοιπα 2 χρόνια τις πρώτες 200 ή 150 μονάδες βάσης αναλόγου του τύπου της επιχείρησης.
 • Για δάνεια τα οποία λήφθηκε η έγκριση τους μετά τη 1η Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και δεν υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες δανείων κατά την 24 η Ιουλίου 2020, το βασικό επιτόκιο θα είναι το Euribor 6 μηνών με κατώφλι το μηδέν (0) στη περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό με ανώτατο περιθώριο επιτοκίου τις 400 μονάδες βάσης και το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί τις πρώτες 350 μονάδες βάσης του συνολικού επιτοκίου για τα επόμενα 2 χρόνια και για τα υπόλοιπα 2 χρόνια τις πρώτες 200 ή 150 μονάδες βάσης αναλόγου του τύπου της επιχείρησης.
 • Για δάνεια τα οποία θα ληφθεί έγκριση από τα ΑΠΙ μετά τις 4 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) το επιτόκιο θα είναι το Euribor 6 μηνών με κατώφλι το μηδέν (0) στη περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό με ανώτατο περιθώριο επιτοκίου τις 400 μονάδες βάσης και το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί τις πρώτες 350 μονάδες βάσης του συνολικού επιτοκίου για τα επόμενα 2 χρόνια και για τα υπόλοιπα 2 χρόνια τις πρώτες 200 ή 150 μονάδες βάσης αναλόγου του τύπου της επιχείρησης.
 • Το ΑΠΙ δύναται, με όρους που θα αναγράφονται στη σύμβαση δανείου, να μεταφέρει το δάνειο που θα λαμβάνει την επιδότηση του επιτοκίου μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας επιδότησης του, από τη βάση του Euribor 6 μηνών (ως οι πρόνοιες του σχεδίου) στο βασικό επιτόκιο της τράπεζας ή άλλο βασικό επιτόκιο που θα συμφωνηθεί συν το ανάλογο περιθώριο επιτοκίου. Η τιμολόγηση του δανείου μετά το πέρας των 4 ετών και αυτό εάν θα περιληφθεί ή όχι στην σύμβαση δανείων που θα υπογραφούν είναι αρμοδιότητα έκαστου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος.
 • Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και οι πολιτικές του κάθε ΑΠΙ.
 • Η επιδότηση διακόπτεται στην περίπτωση που το δάνειο παρουσιάσει πέραν των 90 ημερών (περιλαμβανομένου) σε καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε επιδότηση για το εξάμηνο που το δάνειο έχει υπερβεί τις 90 ημέρες (περιλαμβανομένου) σε καθυστέρηση. Στην περίπτωση που εντός του ιδίου εξαμήνου το δάνειο υπερβεί τις 90 ημέρες σε καθυστέρηση και μετά από ένα χρονικό διάστημα εντός του εξαμήνου διευθετηθούν οι καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών τουλάχιστον, τότε η επιδότηση δεν θα καλύψει την περίοδο για την οποία οι καθυστερήσεις υπερέβαιναν τις 90 ημέρες.

Χαρακτηριστικά δανείου

 • Περίοδος σύναψης:

Νέα Δάνεια Τακτής Αποπληρωμής σε επιχειρήσεις που θα εγκριθούν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια του δανείου που συνάπτει ο δικαιούχος, η επιδότηση επιτοκίου περιορίζεται σε τέσσερα έτη κατ’ ανώτατο όριο.

 • Σκοπός δανείου:

Κεφάλαιο κίνησης ή/και επενδύσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα νέα δάνεια παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετουμένων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.

Ύψος δανείου:
Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο:

 1. του διπλασίου του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 1η
  Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ΄ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας ή
 2. του 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019

με ανώτατο όριο δανείου τις €800.000.

Το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Στα πιο πάνω ανώτατα όρια θα αφαιρείται οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση παραχωρήθηκε σε αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση μέσω του του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων.

Tο συνολικό ποσό του δανείου δύναται να υπερβαίνει το ύψος του δανείου που επιχορηγείται.

Στην περίπτωση αυτή:

 1. Για δάνεια που εγκρίθηκαν από 1η Μαρτίου 2020 και μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 (ημερομηνίας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση του Σχεδίου) και για τα οποία το ποσό του δανείου υπερβαίνει τις] €800.000, η επιδότηση του επιτοκίου θα αναλογεί στο ποσοστό των €800.000 σε σχέση με το συνολικό αρχικό δάνειο (π.χ. συνολικό αρχικό δάνειο €1,6 εκ. η επιδότηση του επιτοκίου θα υπολογίζεται στο 50% των κεφαλαιοποιημένων τόκων.)
 2. Για δάνεια που εγκρίθηκαν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και για τα οποία το ποσό του δανείου υπερβαίνει τις €800.000 η αποπληρωμή του δανείου μειώνει πρώτα το μέρος του δανείου για το οποίο παραχωρείται η επιδότηση του επιτοκίου.

Διαδικασία για χορήγηση επιδοτημένου επιτοκίου:

 • Με την έγκριση του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πιο κάτω ΑΠΙ υπόβαλαν δήλωση συμμετοχής στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων και έχουν αποδεκτεί τους όρους του Σχεδίου.
α/α  Αδειοδοτημένο Πιστωτικό ίδρυμα
1  Ancoria Bank Limited
2  Astrobank Public Company Limited
3  Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
4  Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
5  Societe Generale Bank – Cyprus LTD
6  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
7  RCB BANK LTD
 8  Αlpha Bank Cyprus Ltd
 9  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 10  Eurobank Cyprus Ltd
 • Τα ΑΠΙ προβαίνουν σε δανειοδότηση σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και πολιτικές καθώς και την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας περί Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων.
 • Επιπλέον κριτήρια που θα εξεταστούν από ΑΠΙ για να καταστεί δικαιούχος ο αιτητής αποτελούν:
 1. ο σκοπός του δανείου,
 2. το συνολικό ύψος του δανείου,
 3. το μέρος του δανείου που θα επιχορηγείται το επιτόκιο ,
 4. το συνολικό ύψος του επιτοκίου
 5. η μη προβληματική επιχείρηση,
 6.  η ρύθμιση φορολογικών οφειλών προς ΚΔ.
 • Η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για επιχορήγηση του επιτοκίου παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το ΑΠΙ νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια του Σχεδίου.
 • Το ΑΠΙ αποστέλλει στο ΓΛ εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε μήνα μέχρι τις 31/12/2020, σε ηλεκτρονική μορφή τις συμβάσεις παραχώρησης δανείων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή XL με όλα τα δάνεια για τα οποία κατά την αξιολόγηση του ΑΠΙ καλύπτεται με βάση το Σχέδιο η επιδότηση του επιτοκίου τους. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:
 1. Στοιχεία Δανειολήπτη
 2. Αριθμός Λογαριασμού δανείου
 3. Αρχικό ποσό του δανείου.
 4. Το μέρος του δανείου που θα επιχορηγείται το επιτόκιο ,
 5. Το συνολικό ύψος του επιτοκίου
 6. Κατηγοριοποίηση αιτητή ως αυτοτελώς εργαζόμενος/πολύ μικρή/μικρή/μεσαία/μεγάλη επιχείρηση.
 7. Κατηγοριοποίηση αιτητή ανά τομέα δραστηριότητας
 8. Ημερομηνία λήξης σύμβασης

 

Διαδικασία καταβολής επιδοτούμενων επιτοκίων

 • Για τα δάνεια τα οποία θα επιδοτείται το επιτόκιο, η κεφαλαιοποίηση των τόκων θα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση κατά την 30/6 και 31/12 έκαστου έτους.
 • Για το έτος 2020 η πρώτη απαίτηση θα καταβληθεί μέχρι την 31 Μαρτίου του 2021 και θα καλύψει ολόκληρη την περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020.
 • Τα ΑΠΙ θα αποστέλλουν προς το ΓΛ, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης των τόκων ηλεκτρονικό αρχείο για επιβεβαίωση του υπολογισμού του επιδοτούμενου επιτοκίου ανά δάνειο. Αυτό το αρχείο θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:
 1. Ονοματεπώνυμο Δανειολήπτη
 2. Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για Φυσικό Πρόσωπο) και
  Αρ. Μητρώου Εργοδότη (για Νομικό Πρόσωπο).
 3. Αριθμό Λογαριασμού δανείου.
 4. Αρχικό Ποσό Δανείου
 5. Αποπληρωμές
 6. Υπόλοιπο Δανείου κατά την 30/6 ή 31/12
 7. Μέρες σε καθυστέρηση
 8. Επιτόκιο % (συνολικό)
 9. Επιτόκιο % (κυβερνητικό μερίδιο)
 10. Απαίτηση τόκων περιόδου (σύνολο).
 11. Ημερομηνία λήξης σύμβασης.
 • Τα ΑΠΙ θα αποστέλλουν προς το ΓΛ , εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης των τόκων, την συνολική απαίτηση επιδότησης με στοιχεία εμβάσματος.
 • Το ΓΛ θα προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά πόσο η επιχείρηση έχει προβεί σε απολύσεις προσωπικού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως) και για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .
 • Πριν την καταβολή της πληρωμής, το ΓΛ δύναται να ζητήσει από το ΑΠΙ οποιαδήποτε επιπλέον παραστατικά για την απαίτηση πληρωμής τόσο για το σύνολο της απαίτησης όσο και ανά δάνειο.
 • Η επιδότηση θα καταβάλλεται προς ΑΠΙ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης των τόκων δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Μαρτίου έκαστου έτους.
 • Η κατάθεση της επιδότησης θα γίνεται στον Λογαριασμό του δανείου που επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό. Το ΓΛ θα εμβάζει το συνολικό ποσό της επιδότησης σε έκαστο ΑΠΙ και το ΑΠΙ θα το κατανέμει στους λογαριασμούς των δανείων.

Ενημέρωση για πορεία δανείων υπό επιδότηση
Τα ΑΠΙ θα αποστέλλουν ένα μήνα μετά τις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, συγκεντρωτική κατάσταση στο ΥΟ / ΓΛ με τα πιο κάτω στοιχεία:

 1. Αρ. Δανείων
 2. Αρχικό Ποσό Δανείων που παραχωρήθηκαν.
 3. Υπόλοιπο Δανείων
 4. Μέσο Συνολικό Επιτόκιο
 5. Ανάλυση των Δανείων ανά κατηγορία Δικαιούχων και ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας.
 6. Ανάλυση της αποπληρωμής των δανείων – Μέρες σε καθυστέρηση (>90 ημερών καθυστέρηση), (<90 ημέρες καθυστέρηση).

Δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι δικαιούχοι στα ΑΠΙ
Επιπρόσθετα οποιονδήποτε άλλων εγγράφων, δηλώσεων δυνατόν να ζητηθούν από τα ΑΠΙ, οι αιτητές θα προσκομίζουν τα πιο κάτω έγγραφα και δηλώσεις κατά την αίτηση τους για δανειοδότηση:

 1. Υπογεγραμμένη δήλωση από εγκεκριμένο λογιστή ή τον εξωτερικό ελεγκτή ότι η επιχείρηση / αυτοτελώς εργαζόμενος δεν ήταν ήδη προβληματικές/κός (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 2. Υπογεγραμμένη δήλωση του αιτητή για το αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησης / αυτοτελώς εργαζομένου κατά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και του τομέα δραστηριοποίησης του.
 3. Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή αν έλαβε ή όχι την εφάπαξ χορηγία του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων καθώς και το ύψος της Χορηγίας.
 4. Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή με την οποία θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που του παραχωρηθεί η επιδότηση στην βάση του Σχεδίου και αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι κατά την χρονική περίοδο παραχώρησης της επιχορήγησης δεν πληρούσε τις βασικές προϋποθέσεις του Σχεδίου (προβληματική επιχείρηση, απολύσεις προσωπικού, μη διευθέτηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων προς τη Κυπριακή Δημοκρατία, σκοπός παραχώρησης δανείου) θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης που έχει λάβει για την περίοδο μη εκπλήρωσης οποιαδήποτε από των βασικών προϋποθέσεων του Σχεδίου, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους από την ημερομηνία παραχώρησης της επιχορήγησης.
 5. Βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 6. Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»).

Οι πιο πάνω αναφερόμενες δηλώσεις / βεβαιώσεις, θα αποστέλλονται από τα ΑΠΙ στο ΥΠΟΙΚ/ΓΛ μαζί με την Συμφωνία Δανείου. Για τις δηλώσεις (i) έως (v) το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει κοινό έντυπο δηλώσεων .

 

1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_en.pdf

2 «Προβληματική Επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014

3 Δικαιούχα για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων είναι δάνεια τα οποία πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου ως προς το ύψος του δανείου και το σκοπό του και έχουν εγκριθεί μετά τη 1ην Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου). Δάνεια τα οποία έχουν εκταμιευθεί μετά τη 1η Μαρτίου 2020 αλλά η έγκριση τους λήφθηκε πριν τη 1η Μαρτίου 2020 δεν δύναται να συμμετέχουν στο Σχέδιο.»

Τελικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων
Τελικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων - Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Υπεύθυνη Δήλωση - Βεβαίωση για Νέο Επιχειρηματικό Δάνειο

 

Αρχείο

Ανατρέξετε σε Σχέδια Χορηγιών που δεν είναι ενεργά αυτή την περίοδο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας