Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

Σχέδιο Ενίσχυσης Της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2014-2020, 2η Πρόσκληση

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 20 Δεκέμβρη 2017 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Επικοινωνήστε  μαζί μας τώρα για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι «Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες» αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους και νέες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, Κτίρια - Ανέγερση/ Επέκταση/ Κτίρια - Διαμόρφωση/Ανακαίνιση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης Προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στα €6 εκ. τουλάχιστον. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

 

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
α) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (µη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Μεταποίηση €140.000
Ηλεκτρονικό εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός €100.000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €10.000
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης


 β) Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε µε δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε µε ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα του αιτητή ή! και στον όνομα των γονέων, αδελφών, συζύγων, παππούδων/ γιαγιάδων, γονέων συζύγου του αιτητή ή/ και των μη επιλέξιμων εταίρων που αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα ή/ και τους μη επιλέξιμους εταίρους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στους αιτητές για χρηματοδότηση της επένδυσης τους.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/ και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού θα προχωρούν σε αξιολόγηση νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων τότε θα δίνεται χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για τεκμηρίωση χρηματοδότησης της ιδίας συμμετοχής, όπως αναφέρεται πιο πάνω, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται (η παράγραφος 11.3 (γ) στον Οδηγό είναι σχετική).

Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου.

γ) Περιουσιακά στοιχεία (κτήρια/ υποστατικά, μηχανήματα /εξοπλισμός, κα.) που αποτελούν ιδιοκτησία των αιτητών ή δωρεάν συνεισφορά από συγγενείς τους και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση, λειτουργία και τις ανάγκες της προτεινόμενης επιχείρησης, δεν θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της πρότασης και δεν θα αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

δ) Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.

 

Ανώτατα Όρια Επιλέξιμων Δαπανών ανά Κατηγορία Δαπανών και Οικονομικό Τομέα Δραστηριοποίησης

Ανώτατα Όρια Επιλέξιμων Δαπανών ανά Κατηγορία Δαπανών και Οικονομικό Τομέα Δραστηριοποίησης
Α/Α

Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης

Ανώτατα Όρια Επιλέξιμων Δαπανών ανά κατηγορία
Μεταποίηση Ηλ. Εμπόριο - Υπηρεσίες - Τουρισμός
Ποσό (€) Ποσό (€)
1

(α) Εξοπλισμός
(β) Ειδικές εγκαταστάσεις
(γ) Κτίρια - Ανέγερση/ Επέκταση
(δ) Κτίρια - Διαμόρφωση/ ανακαίνιση χώρων

 €115.000  €80.000
2  Κατάρτιση  €3.000  €3.000
3  Προβολή - Προώθηση  €5.000  €5.000
4  Άλλες Δαπάνες  €5.000  €5.000
5  Κεφάλαιο Κίνησης  €12.000  €7.000

  ΣΥΝΟΛΟ

 €140.000  €100.000
 

  •  Στην κατηγορία εξοπλισμός περιλαμβάνονται και τα εμπορικά μεταφορικά μέσα που είναι απαραίτητα για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης, με ανώτατο όριο τις €17.000. Η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος
  • Η επιλογή του οικονομικού τομέα δραστηριότητας (Μεταποίηση/ Ηλ. Εμπόριο- Υπηρεσίες-Τουρισμός) εξαρτάται αποκλειστικά από το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

Επικοινωνήστε  μαζί μας τώρα για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

Υποβολή Προτάσεων

Αιτήσεις/Προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων που θα καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒΤ.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 20 Δεκέμβρη 2017 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕΕΒΤ

Αρχείο

Ανατρέξετε σε Σχέδια Χορηγιών που δεν είναι ενεργά αυτή την περίοδο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας