Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» INDUSTRIAL-PROPERTY/0717

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων μέχρι τις 18/12/2020, ώρα 13:00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Γενικοί Στόχοι
Το Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων που κατοχυρώνονται από κυπριακούς φορείς με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Περιγραφή
Η κατοχύρωση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας θεωρείται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς προώθησης της καινοτομίας, καθώς παρέχει κίνητρο σε φορείς να εμπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, μεθόδων και διαδικασιών με την προσδοκία εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος.

Το Πρόγραμμα δίδει τη δυνατότητα κατοχύρωσης σημαντικών αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας που έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικών έργων, τα οποία έτυχαν ίδιας χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης από προγράμματα που προκηρύσσει ή διαχειρίζεται το ΙδΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλος φορέας χρηματοδότησης έρευνας και έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ο οποίος στοχεύει στην αναβάθμιση του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στη χώρα, δεν εφαρμόζεται θεματική επιλογή έργων.

Δικαιούχοι
Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2), Οργανισμός Έρευνας ή Άλλος Φορέας (Γ.1, Γ.2). Οι φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ.1 θα πρέπει να αντιστοιχούν στις κατηγορίες των Μικρών ή Μεσαίων Επιχειρήσεων (Β.1 και Β.2).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων και Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Οι προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα που κατέχει τα Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας / βιομηχανικό σχέδιο υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, το ΙδΕΚ αποδέχεται την υποβολή σχετικής συμφωνίας εκχώρησης των Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο φορέα που υποβάλλει την πρόταση στο ΙδΕΚ.

Δραστηριότητες Έργων
Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν Δραστηριότητες Καινοτομίας οι οποίες αφορούν σε κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και βιομηχανικών σχεδίων τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου, το οποίο έτυχε ιδίας χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης από προγράμματα που προκηρύσσει ή διαχειρίζεται το ΙδΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλος φορέας χρηματοδότησης έρευνας και έχει ξεκινήσει ή ολοκληρώθηκε κατά τα τελευταία πέντε χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Στην περίπτωση όπου τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχουν προκύψει μέσα από ιδία χρηματοδότηση έρευνας στις Επιχειρήσεις πρέπει: (α) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης να έχουν συνάφεια με τα δικαιώματα, και (β) οι Επιχειρήσεις να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ακολουθήσει μία συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία μέχρι την παραγωγή του συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι δραστηριότητες σε τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω στάδια:

  • Κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικού σχεδίου σε εθνικό επίπεδο που θα καλύπτει την Κύπρο ή άλλο ευρωπαϊκό κράτος ή τρίτο κράτος, μέσω της υποβολής σχετικής αίτησης στην αρμόδια εθνική αρχή,
  • Κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέσω της υποβολής αίτησης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office - EPO) ή βιομηχανικού σχεδίου μέσω του, Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office - EUIPO), ή
  • Κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο υποβολής αίτησης του Patent Cooperation Treaty (PCT) ή βιομηχανικού σχεδίου μέσω του Συστήματος της Χάγης για την διεθνή εγγραφή βιομηχανικών σχεδίων το οποίο διαχειρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Hague System of international registration of industrial designs administered by the World Intellectual Property Office - WIPO).

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
Μέχρι 30 Μήνες

Προϋπολογισμός
€ 400.000

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο
€ 10.000

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνες Καινοτομίας.

Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες δαπάνες:

  • Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της υποβολής μέχρι και την απονομή του δικαιώματος σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για σύνταξη, κατάθεση και διεκπεραίωση της αίτησης,
  • Τα έξοδα μετάφρασης και λοιπές δαπάνες για την εξασφάλιση της απονομής ή της κατοχύρωσης του δικαιώματος σε άλλους βαθμούς δικαιοδοσίας, και
  • Οι δαπάνες για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη εξέταση της αίτησης και της ενδεχόμενης προσφυγής.

Σημειώνεται ότι, στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται: (α) το κόστος προσωπικού του Ανάδοχου Φορέα για τους σκοπούς ετοιμασίας, μετάφρασης, και υπεράσπισης της αίτησης για κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας και του βιομηχανικού σχεδίου, και (β) οι δαπάνες ανανέωσης της ευρεσιτεχνίας και του βιομηχανικού σχεδίου, μετά την παραχώρηση του δικαιώματος.

Αξιολόγηση
Εσωτερική Αξιολόγηση.

Η έγκριση των προτάσεων για χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα
Δεν Εφαρμόζεται

Επιλογή Έργων
Σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙδΕΚ (οι προτάσεις δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες) με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση της εσωτερικής αξιολόγησης έως ότου το σύνολο:

  1. των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΙδΕΚ και των Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και
  2. των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των Έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί,

ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 – ΕΚΔΟΣΗ 9

 

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας