Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ CONCEPT - COVID/0420

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων μέχρι τις 18/12/2020, ώρα 13:00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Γενικοί Στόχοι
Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.

Η ειδική αυτή Πρόσκληση είναι μέρος της Πρόσκλησης CONCEPT/0618.
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Ειδική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων CONCEPT-COVID/0420 του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν Προτάσεις Έργων (Προτάσεις) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) και οι οποίες μπορούν να επιφέρουν άμεσα θετικά αποτελέσματα.

Περιγραφή
Μέσω του Προγράμματος αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:

  • Ενέργεια,
  • Τουρισμός,
  • Μεταφορές-Ναυτιλία,
  • Γεωργία-Τρόφιμα,
  • Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και Υγεία.

και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και Αειφορία-Περιβάλλον.

Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων συμπεριλαμβανομένων και Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Το ΙδΕΚ δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών να προχωρήσει σε τροποιήσεις των προνοιών του συγκεκριμένου Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιούχων, Ειδικών Περιορισμών, Δραστηριοτήτων Έργων, Διάρκειας Υλοποίησης Έργων, κ.ο.κ. Οι σχετικές τροποποιήσεις θα καθορίζονται στην εκάστοτε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Δραστηριότητες Έργων
Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας.

Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 3-4 (TRL 3-4)4 σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
Έως 6 Μήνες

Προϋπολογισμός
€ 975.000: Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης CONCEPT/0618 συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Πρόσκλησης CONCEPT-COVID/0420 ανέρχεται σε 975.000 Ευρώ

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο
€ 25.000

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων μέχρι τις 18/12/2020, ώρα 13:00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.

Αξιολόγηση
Η διαδικασία αξιολόγησης θα καθορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα
(1) Αριστεία 40%, (2) Προστιθέμενη Αξία και Όφελος 30%, (3) Υλοποίηση 30%.

Επιλογή Έργων
Θα καθορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Προσκλήσεων
Αναμένεται η ανακοίνωση συνολικά δύο (2) Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2016-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η ανακοίνωση της πρώτης πιλοτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος εντός του 2016.

4 Παρατίθενται τα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας τα οποία έχει υιοθετήσει η ΕΕ:
TRL 1 - παρατήρηση βασικών αρχών
TRL 2 - διατύπωση τεχνολογικής έννοιας
TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας
TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία
TRL 5 - τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον
TRL 6 - επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον
TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον
TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο
TRL 9 - πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών τεχνολογιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 – ΕΚΔΟΣΗ 9

 

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας