Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INNOVOUCHERS/1217

Γενικοί Στόχοι
Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των ΜμΕ με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών έντασης γνώσης η οποία αποσκοπεί στην εμπλοκή των ΜμΕ σε καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες κατ’ επέκταση θα έχουν θετική επίδραση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η διάθεση Κουπονιών Καινοτομίας επιχειρεί να συμβάλει στην άμβλυνση ενός από τα κυριότερα προβλήματα που συνήθως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι η δυσκολία υιοθέτησής τους από μεγάλο αριθμό ΜμΕ.

Περιγραφή
Η εμπειρία από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθεί το ΙδΕΚ, καταδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά στη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Αυτές όμως περιορίζονται στη συμμετοχή μικρού σχετικά αριθμού επιχειρήσεων, που είτε έχουν από μόνες τους τη δυνατότητα εμπλοκής σε έργα έρευνας και καινοτομίας ή έτυχαν βοήθειας από άλλους φορείς που τις υποστήριξαν συστηματικά στην προσπάθεια συμμετοχής τους.

Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης μέτρων που θα απευθύνονται στην πλειονότητα των ΜμΕ, τα οποία θα χαρακτηρίζονται από απλές διαδικασίες συμμετοχής κατά την υποβολή πρότασης και ταχύτητα στην υλοποίηση των σχετικών έργων.

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας», αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στις ΜμΕ να αντιληφθούν τη σημασία και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εμπλοκή τους σε καινοτομικές δραστηριότητες και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να ενισχύσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία.

Τα Κουπόνια Καινοτομίας θεωρούνται διεθνώς μια από τις πλέον απλές μορφές παροχής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη της απόκτησης της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη (φορείς έντασης γνώσης).

Τα Κουπόνια Καινοτομίας χαρακτηρίζονται από σχετικά απλή διαδικασία υποβολής προτάσεων, σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων και την επίλυση προβλημάτων.

Για την υλοποίηση της συνεργασίας, το ΙδΕΚ παρέχει στις ενδιαφερόμενες ΜμΕ «Κουπόνια Καινοτομίας» τα οποία εξαργυρώνονται από φορείς που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Μέσα από το Πρόγραμμα, οι ΜμΕ της χώρας θα προσεγγίσουν φορείς έντασης γνώσης με στόχο να λάβουν υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, αντιμετωπίζοντας θέματα τα οποία αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες / μεθόδους παραγωγής τους.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ο οποίος στοχεύει στην αναβάθμιση του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στη χώρα, δεν εφαρμόζεται θεματική επιλογή έργων.

Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ανάδοχος Φορέας ενός έργου πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων και Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Δικαίωμα εξαργύρωσης των Κουπονιών Καινοτομίας έχουν οι φορείς έντασης γνώσης που παρέχουν τις υπηρεσίες στους Δικαιούχους.

Κάθε ΜμΕ δικαιούται να λάβει ένα Κουπόνι σε κάθε κατηγορία Κουπονιών Καινοτομίας.

Δραστηριότητες Έργων
Τα έργα αφορούν σε αγορά συγκεκριμένων κατηγοριών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
Δεν Εφαρμόζεται

Η κατάθεση ενός Κουπονιού στο ΙδΕΚ για εξαργύρωση, πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Με την παρέλευση των έξι (6) μηνών το Κουπόνι θα θεωρείται άκυρο και δεν υπάρχει η δυνατότητα για παραχώρηση παράτασης.

Προϋπολογισμός
€ 100.000

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο
Υπάρχουν δύο (2) Κατηγορίες Κουπονιών αξίας € 2.500 και € 5.000, ως ακολούθως:
I. Κουπόνι Καινοτομίας Α – (€ 2.500)

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

II. Κουπόνι Καινοτομίας Β – (€ 5.000)

 • Μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις,
 • Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων,
 • Απόσπαση ερευνητικού προσωπικού από ερευνητικό/ακαδημαϊκό φορέα για υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας, και
 • Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπου.

Το Κουπόνι Καινοτομίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Εκπαίδευση προσωπικού,
 • Αγορά εξοπλισμού,
 • Αγορά έτοιμων λογισμικών / παραμετροποίηση λογισμικών (off the shelf solutions),
 • Δραστηριότητες προώθησης και προβολής των προϊόντων (marketing or branding), και
 • Συνήθεις συμβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς ιδιαίτερη καινοτομική διάσταση,

Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνες αγοράς υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο πάνω.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την καταβολή εφάπαξ ποσού, ως χρηματοδότηση Ήσσονος Σημασίας (Κανονισμός της ΕΕ Αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013).

Σε κάθε περίπτωση το ύψος της χρηματοδότησης δεν θα ξεπερνά το πραγματικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο.

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Αξιολόγηση
Εσωτερική Αξιολόγηση.

Η έγκριση των προτάσεων για χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα
Δεν Εφαρμόζεται

Επιλογή Έργων
Σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙδΕΚ (οι προτάσεις δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες) με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση της εσωτερικής αξιολόγησης έως ότου το σύνολο:

 1. των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΙδΕΚ και των Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και
 2. των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των Έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί,

ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 – ΕΚΔΟΣΗ 9

 

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας