Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED/0719(B)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις).

Η παρούσα Πρόσκληση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πυλώνας ΙΙ. Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ
Πρόγραμμα Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό
Κωδικός Πρόσκλησης PRE-SEED/0719
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 2.000.000 Ευρώ
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 100.000 Ευρώ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 03 Ιουλίου 2019
Καταληκτική Ημερομηνία

15 Μαΐου 2020, ώρα 13.00

 

ΣΤΟΧΟΙ
Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (VALIDATE)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020
Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» και για τα υπόλοιπα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στηνΠύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020:

  • Αξιολόγηση Έργου από Ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες: Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα πραγματοποιείται παρουσίαση της υλοποίησης του έργου σε τουλάχιστον ένα (1) αξιολογητή/τρια περίπου στα μέσα του έργου ο/η οποίος/α δύναται να διαφέρει από αυτόν/ήν που αξιολόγησε αρχικά την πρόταση έργου.
  • Μία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Ανάδοχος Φορέας Έργου σε πέραν του ενός εκ των ακόλουθων τριών Προγραμμάτων: (α) Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED), (β) Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (SEED) και (γ) Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE).

Για αναλυτική πληροφόρηση σε σχέση με το Πρόγραμμα, μπορείτε να ανατρέξετε στα τρία έγγραφα πιο κάτω (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020_V9
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας