Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INNOVATE/0719(Β)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις).

Η παρούσα Πρόσκληση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πυλώνας ΙΙ. Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ
Πρόγραμμα Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
Κωδικός Πρόσκλησης INNOVATE/0719
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 5.000.000 Ευρώ
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 1.000.000 Ευρώ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 03 Ιουλίου 2019
Καταληκτική Ημερομηνία

30 Απριλίου 2020, ώρα 13:00

 

ΣΤΟΧΟΙ
Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)» στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διευκολύνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020
Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιώναπό Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)» και για τα υπόλοιπα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020:

 • Μία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Ανάδοχος Φορέας Έργου σε πέραν του ενός εκ των ακόλουθων τριών Προγραμμάτων: (α) Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED), (β) Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups (SEED) και (γ) Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE).


ΥΠΟΒΟΛΗ
Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων στην Πύλη IRIS.


Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).


Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

 • τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και
 • την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα Έργα.


Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS).
 2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf).
 3. Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf και περιλαμβάνει τα βιογραφικά του/της Συντονιστή/τριας και των κύριων μελών της ομάδας του έργου – Υποχρεωτική Υποβολή).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ

Διαδικασία Αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)» θα ακολουθηθεί η διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και στη συνέχεια η Α’ και Β’ Φάση Αξιολόγησης, όπως αυτές περιγράφονται στο «Τμήμα ΙΙ – Προγράμματα», Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)» της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Οι συναντήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο 2020 και την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2020, για να εξετάσουν τις προτάσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2019 και μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020 αντίστοιχα. Στις εργασίες της Επιτροπής θα συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι αξιολογητές/τριες θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο/η αξιολογητής/τρια απορρίπτει την Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Αριστεία – Βαρύτητα 30%

 • Ποιότητα των Στόχων του Έργου.

Η πρόταση έργου αφορά στην υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής ιδέας με υψηλό δείκτη καινοτομίας και δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, από υφιστάμενη επιχείρηση με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητες διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Έμφαση αποδίδεται στο βαθμό ωριμότητας των ιδεών και της υπάρχουσας τεχνολογίας (όπου εφαρμόζεται) ώστε να καθίσταται εφικτή η είσοδος στη διεθνή αγορά σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα.

 • Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας της ιδέας σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση και πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

 Η αξιολόγηση της καινοτομίας γίνεται με γνώμονα την υφιστάμενη γνώση, πρακτική και τεχνολογία σε διεθνές επίπεδο (state-of-the-art). Αξιολογείται κατά πόσο η ιδέα αφορά σε προϊόν/υπηρεσία με υψηλό δείκτη καινοτομίας και διαφορετικότητας, σε σχέση με υφιστάμενες ή ανταγωνιστικές λύσεις και την πρακτική σε διεθνές επίπεδο και γίνεται στη βάση παραγόντων όπως η ποιότητα/λειτουργικότητα του προϊόντος/ υπηρεσίας, το κόστος, ο βαθμός ευκολίας στη χρήση κ.α. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός καινοτομίας σε σχέση με παράγοντες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το περιβάλλον, τη φυλετική διάσταση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική διάσταση.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο σαφή προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της καινοτομίας, καθώς και των ευκαιριών και απειλών για την επιτυχή εισαγωγή στην υφιστάμενη αγορά ή την επιτυχή δημιουργία νέας αγοράς.

 • Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας.

Αξιολογείται η πληρότητα, η αξιοπιστία και η επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αποδίδεται έμφαση στην ύπαρξη ρεαλιστικής περιγραφής του υφιστάμενου σταδίου ανάπτυξης της ιδέας και στο βαθμό ωριμότητας της τεχνολογίας (όπου εφαρμόζεται), σε σχέση με τις προσδοκίες της Πρόσκλησης. Αξιολογείται επίσης η ύπαρξη ξεκάθαρης και ρεαλιστικής καταγραφής των ενεργειών που προγραμματίζονται να γίνουν για την μεταφορά της καινοτομίας στην αγορά. Αξιολογούνται επίσης:

 • Ο βαθμός κατανόησης τόσο του ρίσκου, όσο και των ευκαιριών που σχετίζονται με την επιτυχή εισαγωγή της καινοτομίας στην αγορά, σε ό,τι αφορά τόσο την τεχνική όσο και την εμπορική πτυχή των προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Η τεκμηρίωση της τεχνολογικής και της οικονομικής βιωσιμότητας της καινοτομίας.
 • Κατά πόσον οι στόχοι του προτεινόμενου έργου, όπως επίσης και η προτεινόμενη προσέγγιση και δραστηριότητες συνάδουν με το αναμενόμενο όφελος από την καινοτομία.
 • Ο καθορισμός της κατάλληλης μορφής των αποτελεσμάτων καθώς και των κριτηρίων επιτυχίας.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός καινοτομίας μιας ιδέας συνοδεύεται με υψηλές πιθανότητες αποτυχίας της επιχειρηματικής ιδέας. Αντίστοιχα, σε περίπτωση επιτυχίας δύναται να προκύψει υψηλός βαθμός απόδοσης της επένδυσης.

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 35%

 • Επιστημονικός, τεχνολογικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος και μέτρα για μεγιστοποίησή του.

Αξιολογείται ειδικότερα ο οικονομικός, κοινωνικός και τυχόν άλλος αντίκτυπος που θα προκύψει μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά:

 • Την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κερδοφόρας επιχείρησης με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης (και δυνατότητα κλιμάκωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), η οποία θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • Τη δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κονδυλίων από την επιχείρηση (στο βαθμό που απαιτείται).
 • Την αναμενόμενη συμβολή στην αύξηση σε θέσεις εργασίας.
 • Την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης ή/και τη βελτίωση της εμπειρίας και της ποιότητας ζωής του καταναλωτή (μείωση κόστους, αύξηση αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αξιοπιστίας του προϊόντος / υπηρεσίας, κ.α.).
 • Τη δυνατότητα παροχής λύσης σε υφιστάμενες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις.
 • Το βαθμό συνεισφοράς στην κυπριακή οικονομία (π.χ. συνεισφορά στην ανάπτυξη, ενίσχυση άλλων βιομηχανιών με διάφορους τρόπους, κόστος απώλειας αν δεν υλοποιηθεί, ποσοτική ωφέλεια που θα προκύψει).

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα ακόλουθα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή της πρότασης έργου:

 • Αξιόπιστη περιγραφή της ύπαρξης ουσιαστικής ζήτησης για την εν λόγω καινοτομία (συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας των τελικών αποδεκτών για αγορά του προϊόντος / υπηρεσίας).
 • Το συνολικό προβλεπόμενο μέγεθος αγοράς (υφιστάμενης ή νέας), ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξής της και το μερίδιο αγοράς, στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση.
 • Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Αξιολογείται η στρατηγική για προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης με στόχο τη επίτευξη μέγιστης προστιθέμενης αξίας και οφέλους μέσα από το έργο. Ειδικότερα, αξιολογούνται:

 • η καταλληλότητα των μέτρων που λαμβάνεται ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης («freedom to operate»),
 • η καταλληλότητα και αξιοπιστία της στρατηγικής διαχείρισης και προστασίας της γνώσης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης («freedom to operate»), συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας των ΔΔΙ, τυχόν εκκρεμουσών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με άδειες εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, και
 • ανταπόκριση σε τυχόν απαιτήσεις για συμβατότητα με εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθεσίες ή/και πρότυπα.

3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 35%

 • Πληρότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πακέτων εργασίας, της κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.

Αξιολογείται η πληρότητα, η αξιοπιστία και η καταλληλόλητα του περιεχομένου της πρότασης έργου, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του χρονοδιαγράμματος και του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην πληρότητα και αξιοπιστία των ακόλουθων στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή της πρότασης έργου, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα επίτευξης της προστιθέμενης αξίας και οφέλους:

 • Αξιόπιστη περιγραφή των στοχευόμενων χρηστών ή πελατών της καινοτομίας, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ανάγκες τους, του λόγου για τον οποίο οι χρήστες θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή να αγοράσουν το προϊόν / υπηρεσία, σε σύγκριση με τα ήδη διαθέσιμα προϊόντα/ υπηρεσίες.
 • Αξιόπιστη και ρεαλιστική ανάλυση των συνθηκών και των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του ανταγωνισμού και των βασικών εμπλεκόμενων στην αγορά (stakeholders).
 • Αξιόπιστη και ρεαλιστική περιγραφή της στρατηγικής εισόδου της καινοτομίας στην αγορά και του τρόπου με τον οποίο η καινοτομία έχει τη δυνατότητα να βιώσει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης.
 • Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση της πρότασης έργου.

Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση της πρότασης έργου. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται:

 • στην υιοθέτηση διεθνώς κατοχυρωμένων μεθοδολογιών ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν τις δυνατότητες επιτυχούς διείσδυσης των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, και ελαχιστοποιούν το εμπλεκόμενο ρίσκο και τον απαιτούμενο χρόνο διείσδυσης.
 • στον βαθμό εμπλοκής των πιθανών χρηστών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης των προϊόντων / υπηρεσιών, και
 • στη συμπερίληψη κατάλληλης στρατηγικής εισόδου στην αγορά (Go-To-Market). Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας (σε επίπεδο οργανισμών ή/και ατόμων) για την υλοποίηση της Πρότασης Έργου και την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων.

Αξιολογείται η ομάδα που εμπλέκεται στην υλοποίηση της πρότασης έργου με ιδιαίτερη έμφαση:

 • στη διαθεσιμότητα κατάλληλων και συμπληρωματικών γνώσεων και ικανοτήτων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, τόσο για το τεχνικό / επιστημονικό μέρος, όσο και για το οικονομικό μέρος και το επιχειρηματικό περιβάλλον,
 • στην ύπαρξη πολύ καλής γνώσης της αγοράς, στην οποία στοχεύουν τα προϊόντα και υπηρεσίες, και
 • στην ύπαρξη ηγετικών ικανοτήτων και ικανοτήτων διοίκησης εντός της ομάδας, καθώς και στη δέσμευση που επιδεικνύει η ομάδα για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου.

Αξιολογούνται, επίσης, η αναγκαιότητα, ικανότητα και συνεισφορά των Συνεργαζόμενων Φορέων (στην περίπτωση ύπαρξης Δικτύου Συνεργασίας) στην υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου και την επίτευξη των στόχων του καθώς και η ανάγκη εμπλοκής τρίτων (π.χ. υπεργολάβων) για εξασφάλιση ικανοτήτων / τεχνικών γνώσεων που δεν είναι διαθέσιμες εντός της ομάδας. Παράλληλα, αξιολογείται η δυνατότητα της ομάδας για εξεύρεση κεφαλαίων, στο πλαίσιο της απαιτούμενης ιδιωτικής συνεισφοράς για το Έργο.

 • Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων.

Αξιολογούνται ειδικότερα οι δραστηριότητες συντονισμού και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου. Αξιολογείται, επίσης, η πληρότητα και αξιοπιστία του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου (Contingency Plan) για διαχείριση τυχόν κινδύνων και αποκλίσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Μεταξύ άλλων δίνεται έμφαση:

 • στη διερεύνηση της σκοπιμότητας υιοθέτησης της προσέγγισης για εισαγωγή στην αγορά ενός προϊόντος ελάχιστων προδιαγραφών (Minimum Viable Product), με στόχο τη δοκιμή της αγοράς και την εφαρμογή τυχόν απαραίτητων προσαρμογών.
 • στην ανάπτυξη σεναρίων εναλλακτικών επιλογών καθώς και πιθανής εναλλαγής πορείας (pivot) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου

Επιλογή
Επιλέγονται για χρηματοδότηση οι Προτάσεις που έχουν κριθεί, κατόπιν αξιολόγησης, επιλέξιμες για χρηματοδότηση έως ότου το σύνολο των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των έργων ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο μίας εκ των Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αναλαμβάνει τη σύσταση καταλόγου Προτάσεων με σειρά προτεραιότητας (ranking list) για χρηματοδότηση και θα χρηματοδοτούνται οι πρώτες προτάσεις μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Οδηγός για Αξιολογητές

Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020_V9

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας