Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

RESTART 2016-2020: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - A/0918

Γενικοί Στόχοι
Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες κυπριακών επιχειρήσεων. Η επιδίωξη είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με συνεπακόλουθα οφέλη για την απασχόληση νέων επιστημόνων και την ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει παράλληλα στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, με έμφαση στην αγορά κεφαλαίων για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Περιγραφή
Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες Φάσεις ως ακολούθως:

 • Φάση Α’: Υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλει την πρόταση. Θα στηρίζει επίσης προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.
 • Αναμένεται όπως η κυριότερη δραστηριότητα των προτεινόμενων έργων είναι η υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα υποστηρίζεται από δραστηριότητες καινοτομίας ώστε να εντοπιστούν οποιαδήποτε εμπόδια για επιτυχή επιχειρηματική δράση, να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας και να αναπτυχθεί περαιτέρω το προϊόν/υπηρεσία (που βασίζεται στα ερευνητικά αποτελέσματα που θα τύχουν εμπορικής αξιοποίησης), πριν την ίδρυση νέας επιχείρησης και προσέγγιση δυνητικών επενδυτών.
 • Φάση Β’: Η Φάση Β’ παρέχει χρηματοδότηση για δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας στο πλαίσιο της λειτουργίας νέας επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία δημιουργείται με επένδυση από ανεξάρτητο ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ο οποίος στοχεύει στην αναβάθμιση του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στη χώρα, δεν εφαρμόζεται θεματική επιλογή έργων.

Δικαιούχοι
Φάση Α’: Επιχειρήσεις

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Φάση Α’: Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β1, Β2) η οποία επιθυμεί να προχωρήσει στην εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικού αποτελέσματος που προέκυψε από ερευνητικό έργο στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση, ολοκληρώθηκε επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και έτυχε συγχρηματοδότησης από το ΙΠΕ. Νοείται ότι, η επιχείρηση κατέχει τα δικαιώματα χρήσης του ερευνητικού αποτελέσματος.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων και Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Δραστηριότητες Έργων
Φάση Α’: Τα έργα μπορεί να περιλαμβάνουν Μελέτη Σκοπιμότητας και/ή τις ακόλουθες δραστηριότητες Καινοτομίας:

 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συμφωνίες σχετικά με άδειες εκμετάλλευσης,
 • Δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
 • Μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις,
 • Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: Φάση Α’: 6 - 18 Μήνες

Προϋπολογισμός
Φάση Α’: € 270.000

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο
Φάση Α’: € 30.000 Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 50%..

Επιλέξιμες Δαπάνες
Φάση Α’: Δαπάνες Καινοτομίας (μόνο για τις δραστηριότητες καινοτομίας που περιγράφονται πιο πάνω) και/ή Δαπάνες για Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.

Οι πιο πάνω δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται άμεσα και να είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της Μελέτης Σκοπιμότητας.

Σημειώνεται ότι, για την Φάση Α’ δεν ισχύουν οι περιορισμοί σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια επί του προϋπολογισμού για την κατηγορία «Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών» όπως περιγράφονται στο Κεφ. 3.4 του Τμήματος ΙΙΙ της παρούσας Προκήρυξης.

Αξιολόγηση: Φάση Α’: Εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση.

Πρόσκληση: EXPLOITATION.ENTERPISES-STAGE-A/0918
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στο Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις (Φάση Α)», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
Πυλώνας ΙIΙ. Μετασχηματισμός Συστήματος ΕΤΑΚ
Πρόγραμμα Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις (Φάση Α)
Κωδικός Πρόσκλησης EXPLOITATION.ENTERPISES-STAGE-A/0918
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 270,000 Ευρώ
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 30,000 Ευρώ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 24 Σεπτεμβρίου 2018
Καταληκτική Ημερομηνία Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων μέχρι τις 30/09/2020, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020
Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020:

 • Κάθε Φορέας δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση σε περισσότερα από ένα (1) Έργα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Η τεχνολογική ωριμότητα (Technology Readiness) των προς εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων πρέπει να κατατάσσεται τουλάχιστο στο επίπεδο 5 (TRL 5: τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον) της κλίμακας (TRL 1-9) που έχει υιοθετήσει η ΕΕ.
 • Ο Ανάδοχος Φορέας που υποβάλλει πρόταση στο ΙΠΕ πρέπει να είναι ο κάτοχος των ερευνητικών αποτελεσμάτων και πιθανών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που πηγάζουν από αυτά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ

Διαδικασία Αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις (Φάση Α)» θα ακολουθηθεί διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ΄ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από ένα (1) αξιολογητή, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι αξιολογητές θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο αξιολογητής απορρίπτει την Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης.


Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Αριστεία – Βαρύτητα 30%

 • Ποιότητα των στόχων του Έργου και συνάφεια με τους στόχους του Προγράμματος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα ακόλουθα:
  • στο στάδιο ανάπτυξης / ωριμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα τύχουν εμπορικής αξιοποίησης,
  • στο είδος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Έργο.
 • Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας του προτεινόμενου Έργου σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση σε διεθνές επίπεδο (λαμβάνοντας υπόψη την αγορά, στην οποία θα απευθύνονται τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τον υφιστάμενο ανταγωνισμό και την καινοτομικότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας).
 • Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας, κατά τρόπο που
  • η προτεινόμενη ιδέα αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία, είτε καλύπτοντας κενό της αγοράς, είτε δημιουργώντας νέα αγορά
  • οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι επιτεύξιμες.

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 50%

 • Επιστημονικός, τεχνολογικός, κοινωνικής και/ή οικονομικός αντίκτυπος που θα προκύψει μέσα από την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και μέτρα για τη μεγιστοποίησή του.
 • ποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας)
 • Συνάφεια του αντικειμένου του προτεινόμενου Έργου με την επιχειρηματική στρατηγική του Ανάδοχου Φορέα.

3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 20%

 • Πληρότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πακέτων εργασίας, της κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού. Συσχετισμός μεταξύ της ωριμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση των παραδοτέων.
 • Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Ανάδοχου Φορέα για τη διεκπεραίωση του έργου (σε επίπεδο οργανισμού και/ή ατόμων όπου εφαρμόζεται) και την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων.
 • Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων.

Επιλογή
Οι Προτάσεις επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση της αξιολόγησης, έχοντας λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 11.00/15.00, έως ότου το σύνολο:

(α) των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των Προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΙΠΕ

και των Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και
(β) των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των Έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί,
ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ
Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και ο Ανάδοχος Φορέας, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων στην Πύλη IRIS.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

 • τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και
 • την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις ερευνητικές ομάδες.

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία), το οποίο συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS).
 2. Part B – Technical Annex (αρχείο, το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf)
 3. Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf – Προαιρετική Υποβολή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EXPLOITATION.ENTERPRISES-STAGE-A / 0918

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 – ΕΚΔΟΣΗ 5.0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ: 04 Σεπτεμβρίου 2018

 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας