Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

Πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην Κύπρο» της EBRD

Στόχος της EBRD, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι η στήριξη των μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων του τόπου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης/ επίδοσης τους και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η στήριξη στις επιχειρήσεις του τόπου, μέσω της μονάδας Advice for Small Business (ASB), επιτυγχάνεται μέσα από χορηγίες (όχι δανειοδότηση) της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις, για εξασφάλιση τεχνογνωσίας – υποστήριξης από έμπειρους εγκεκριμένους σύμβουλους επιχειρήσεων (σε τοπικό και διεθνές επίπεδο) για την προσαρμογή των ΜΜΕ της Κύπρου στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας. 

Τον Μάιο του 2017, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις («Advice for Small Businesses – ASB»).

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Το Πρόγραμμα με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να μεγαλώσουν, φέρνοντάς τες σε επαφή με τοπικούς και διεθνείς συμβούλους που μπορούν να τις μεταμορφώσουν. Αναμένεται ότι την περίοδο μεταξύ 2017 και 2020, μέσω του Προγράμματος:

 • Περισσότερες από 120 εταιρείες στην Κύπρο θα λάβουν βοήθεια από τοπικούς και διεθνείς συμβούλους
 • Περίπου 100 τοπικοί σύμβουλοι και επιχειρήσεις θα τύχουν κατάρτισης
 • Περισσότεροι από 200 επιχειρηματίες και εμπλεκόμενοι φορείς θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες mentoring, δικτύωσης και ανάπτυξης
 • Θα δημιουργηθούν 100 περίπου θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση, αντίγραφο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στο τέλος της σελίδας αυτής. αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ASB και αφορά τη συγχρηματοδότηση του κόστους αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από 30 κυπριακές ΜμΕ, προς κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών.

Τονίζεται ότι, παρόλο ότι στην πρόσκληση αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 26η Οκτωβρίου 2018, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν ισχύει για επιχειρήσεις/ πελάτες μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, δεδομένου ότι ως συνεργαζόμενοι και ήδη εγκεκριμένοι από την EBRD Σύμβουλοι/ Εμπειρογνώμονες, αφού ο συνεταίρος στην εταιρεία μας κύριος Κυριάκος Χατζησωτηρίου είναι εγκεκριμένος σύμβουλος από την EBRD, μπορούμε να ετοιμάσουμε και να προωθήσουμε αιτήσεις έργων που οι ίδιοι θα αναλάβουμε να υλοποιήσουμε, ανά πάσα στιγμή και με επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι την λήξη του, περί τα τέλη του 2019.

Αξιοποίηση του Προγράμματος «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην Κύπρο»
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με βάση τις ανάγκες σας, στα πλαίσια του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός, Κατασκευές, Εμπόριο κ.α.).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να τύχουν χορηγίας νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις, αφού στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, με περίοδο δραστηριοποίησης πέραν των 2 ετών, στις προσπάθειές τους για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Ποσοστά Επιδότησης
Αν η εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί από συγκεκριμένου είδους τεχνογνωσία, όπως είναι για παράδειγμα η ετοιμασία ενός στρατηγικού πλάνου/ επιχειρηματικού σχεδίου, ή σχεδίου προώθησης (μάρκετινγκ), η χρειάζεται υπηρεσίες για τη δημιουργία ιστοσελίδας ή άλλων εξατομικευμένων λογισμικών, ή τεχνογνωσία/ συμβουλευτικές υπηρεσίες για εισαγωγή συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 22000/ HACCP, ή εναρμόνιση με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ή/ και ISO 27001, το πρόγραμμα της EBRD είναι σε θέση να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, και όχι μόνο!

Τα έργα διαρκούν περίπου τέσσερις έως έξι μήνες, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς εμπειρογνωμοσύνης όπως μεταξύ άλλων:

 • Στρατηγική
 • Μάρκετινγκ
 • Οργάνωση
 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Τεχνολογία
 • Μηχανολογικές λύσεις
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβάλλον

Χάρη στη χρηματοδότηση της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η EBRD, στα πλαίσια του συγκεκριμένου Προγράμματος, είναι σε θέση να καλύψει με επιδότηση το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του συμβουλευτικού έργου. 

Σήμερα καλύπτεται το ακόλουθο ποσοστό του καθαρού κόστους του έργου (το ΦΠΑ πληρώνεται από την εταιρεία αφού μετά επιστρέφεται).

Μέγεθος Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών από τοπικούς συμβούλους
Πολύ μικρή
(<10 εργαζόμενοι και <€2 εκ. κύκλος εργασιών)
65% (Μέχρι 70% με κάποιες προϋποθέσεις)
Μικρή
(<50 εργαζόμενοι και <€10 εκ. κύκλος εργασιών)
65% (Μέχρι 70% με κάποιες προϋποθέσεις)
Μεσαία
(<250/500 και <€20 εκ. κύκλος εργασιών)
65% (Μέχρι 70% με κάποιες προϋποθέσεις)
Μεσαία
(<250/500 και <€50 εκ. κύκλος εργασιών)
65% (Μέχρι 70% με κάποιες προϋποθέσεις)

 

Διαδικασία Συμμετοχής/ Αίτησης στο Πρόγραμμα
Η διαδικασία ένταξης μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι, συγκριτικά με άλλα Σχέδια Χορηγιών, εύκολη και γρήγορη.

Συνοπτικά, τα βήματα που απαιτούνται περιλαμβάνουν:

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας: Θα σας ενημερώσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις πρόνοιες του προγράμματος, και εσείς με τη σειρά σας θα μας ενημερώσετε για την συγκεκριμένη ανάγκη της επιχείρησής, όπως την εντοπίζετε.
 2. Αρχική διερεύνηση σκοπιμότητας και πεδίου εφαρμογής έργου: Θα συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις ανάγκες σας και θα σας ενημερώσουμε κατά πόσον διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε, καθώς και τα πλαίσια κόστους των υπηρεσιών μας.
 3. Συμφωνία για τους άξονες, προτεραιότητες και στόχους του έργου: θα ετοιμάσουμε εκ μέρους σας, δωρεάν, την πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα και θα την υποβάλουμε στην EBRD για αξιολόγηση.
 4. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί: Η EBRD θα ετοιμάσει τα έντυπα της σύμβασης την οποία όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (η εταιρεία σας, ο εγκεκριμένος μας σύμβουλος και η EBRD) θα κληθούν να υπογράψουν, για εκκίνηση του έργου.

 Ενδεικτικά, όλα τα πιο πάνω βήματα ολοκληρώνονται εντός 30 – 45 ημερών.

Έντυπα Σχεδίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Οδηγός Καθορισμού ΜΜΕ
Κανονισμοί και επιλεξιμότητα
Έντυπο Αίτησης Έργου
Δήλωση για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας

 

 

Ενεργά

Μελετήστε τα Σχέδια Χορηγιών για τα οποία μπορεί να υποβληθεί πρόταση/ αίτηση στο παρόν στάδιο

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας