ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Το Υπουργείου Οικονομικών Ανακοίνωσε το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων

Στις 6 Ιουλίου 2020 το Υπουργείο Οικονομιών ανακοίνωσε το «Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια», στο οποίο μπορεί να συμπεριληφθούν δάνεια που καλύπτουν τις πρόνοιες του Σχεδίου και τα οποία θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020.

Μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη σε περίπτωση που το Αδειοδοτημένο Πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής σας ζητήσει επιπρόσθετη στοιχειοθέτηση, όπως Οικονομικές Προβλέψεις, Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, Μελέτη Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας, Αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή και τα έγγραφα του Σχεδίου, κάνετε κλικ, εδώ.

Πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείο Οικονομιών.

«Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι τα πιο κάτω Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) υπόβαλαν δήλωση συμμετοχής στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων και έχουν αποδεκτεί τους όρους του Σχεδίου όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

α/α  Αδειοδοτημένο Πιστωτικό ίδρυμα
1  Ancoria Bank Limited
2  Astrobank Public Company Limited
3  Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
4  Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
5  Societe Generale Bank – Cyprus LTD
6  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
7  RCB BANK LTD
 8  Αlpha Bank Cyprus Ltd
 9  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 10  Eurobank Cyprus Ltd

To Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως επικοινωνήσουν με τα συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ για υπαγωγή τους στο Σχέδιο.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

Το Σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Ιουνίου 2020. Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000.

Περαιτέρω, το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.

Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής:

  • Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - μέχρι 350 μονάδες βάσης.
  • Μεγάλες επιχειρήσεις - μέχρι 350 μονάδες βάσης

Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι:

  • Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - 200 μονάδες βάσης.
  • Μεγάλες επιχειρήσεις - 150 μονάδες βάσης»

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας