ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 1η Πρόσκληση

Την Τρίτη 4.6.2019, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 1η Πρόσκληση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβρη 2019 αναμένεται να προκηρυχτεί η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων.

Με βάση το προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, με ημερομηνία έκδοσης «Μάιος 2019», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής www.mcit.gov.cy, η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Σχεδίου θα γίνει με βάση την πρακτική άμεσης αξιολόγησης («first come - first Served»). Επίσης σημειώνεται ότι, μετά την υποβολή πρότασης/ αίτησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να καθορίσετε και να υλοποιήσετε τη βέλτιστη λύση με βάση τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Νέες ή Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν χρηματοδότηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι αυτές που δε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε. (Παράρτημα I).

Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα Ι).
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, ο ορισμός των «Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ορίζεται με βάση:

 • τον αριθμό των υπαλλήλων και
 • τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού

και είναι αυτές που:
(α) Απασχολούν <250 άτομα και
(β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. Ετήσιου ισολογισμού.

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος ομίλου εταιρειών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του ομίλου.

Για τους Δικαιούχους του Σχεδίου πρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.
 • Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).
 • Επιχείρηση που έχει:
  α) οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε Σχέδιο Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή και άλλων αρμόδιων Αρχών.
  β) απόφαση του ΥΕΕΒ για τον αποκλεισμό της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων δεν δικαιούται χορηγία στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων.

1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάκριση τους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ

α) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (µη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Μεταποίηση (Τομέας C*) €50.000
Άλλες Υπηρεσίες €40.000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €5.000
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

 *Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

 β) Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε µε δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε µε ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου.

γ) Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Εξοπλισμός
 2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
 4. Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Συστήματα Πληροφορική

Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας