Προγραμματισμός Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα "Έρευνα στις Επιχειρήσεις"

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε ότι, εντός Μαΐου 2021, προγραμματίζει ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» και την αναμενόμενη πρόσκληση - ENTERPRISES/ 0521, κάντε κλικ, εδώ.

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αναφέρει:

«Προγραμματισμός Ανακοίνωσης Πρόσκλησης του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» εντός Μαΐου 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προγραμματιζόμενη ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES / 0521) στις 10 Μαΐου 2021.

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στη δημιουργία νέων ή ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας από κυπριακές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Η μέγιστη χρηματοδότηση θα ανέρχεται στις €200.000 ανά έργο. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης θα ανέρχεται στα €3,6 Εκ.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ θα είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης.»