• Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2022

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ STARTUPs SEED

 • RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • 1
 • 2
 • 3

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021

Επικοινωνήστε  μαζί μας τώρα για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι «Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες», αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)1.

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
α) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης:

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Μεταποίηση,

Ηλεκτρονικό εμπόριο,

Υπηρεσίες,

Τουρισμός

€120.000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης                                                                                                              €10.000
  Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης  Κατηγορία (Α) (18-29 ετών)  70% 
Κατηγορίες:
(Β) Άνδρες 30-50 ετών και (Γ) Γυναίκες 30-55 ετών  
60% 

 

Διευκρινίζεται ότι, για κάθε επιχείρηση που δικαιούται χορηγία ήσσονος σημασίας θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, η διάρκεια εφαρμογής του οποίου έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

β) Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε με ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα του αιτητή ή/ και στο όνομα συγγενικών προσώπων του αιτητή μέχρι 4ου βαθμού ή και εξ’ αγχιστείας ή/ και των μη επιλέξιμων εταίρων που αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα μέχρι 4ου βαθμού ή και εξ’ αγχιστείας ή/ και τους μη επιλέξιμους εταίρους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η σχέση με τον αιτητή και η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στους αιτητές για χρηματοδότηση της επένδυσής τους.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της, είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/ και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού, θα προχωρούν σε αξιολόγηση νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων, τότε θα δίνεται χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για τεκμηρίωση χρηματοδότησης της ιδίας συμμετοχής, όπως αναφέρεται πιο πάνω, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση θα ακυρώνεται (η παράγραφος 11.3 (γ) στον Οδηγό είναι σχετική).

Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου Ή της εταιρείας τους.

γ) Περιουσιακά στοιχεία (κτήρια/ υποστατικά, μηχανήματα /εξοπλισμός, κα.) που αποτελούν ιδιοκτησία των αιτητών ή δωρεάν συνεισφορά από συγγενείς τους και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση, λειτουργία και τις ανάγκες της προτεινόμενης επιχείρησης, δεν θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της πρότασης και δεν θα αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

δ) Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.

 

Ανώτατο Όριο Επιλέξιμων Δαπανών ανά Κατηγορία Δαπανών

Ανώτατο Όριο Επιλέξιμων Δαπανών ανά Κατηγορία Δαπανών
Α/Α

Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης

Ανώτατο Όριο Επιλέξιμων Δαπανών


Μεταποίηση, 

Ηλ. Εμπόριο -

Υπηρεσίες -

Τουρισμός


Ποσό (€)

Άμεσες Δαπάνες – Πραγματικό Κόστος

1  Εξοπλισμός
2  Ειδικές Εγκαταστάσεις
3 (α) Κτίρια – Ανέγερση/ Επέκταση
(β) Κτίρια – Διαμόρφωση/ ανακαίνιση χώρων
(γ) Κτίρια – Αγορά
4  Προβολή - Προώθηση (ανώτατο € 12.000)
Έμμεσες Δαπάνες – Υπολογιζόμενος Κόστος
5  Άλλα Έξοδα - κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός €120.000
 

 • Η κατηγορία «Άλλα Έξοδα» αφορά κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) επί του συνόλου (άθροισμα) των άμεσων επιλέξιμων δαπανών.
 • Στην κατηγορία «Εξοπλισμός» περιλαμβάνονται και τα εμπορικά μεταφορικά μέσα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης, με ανώτατο όριο τις €20.000. Η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος.
 • Η επιλογή του οικονομικού τομέα δραστηριότητας (Μεταποίηση/ Ηλ. Εμπόριο- Υπηρεσίες-Τουρισμός) εξαρτάται αποκλειστικά από το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

Επικοινωνήστε  μαζί μας τώρα για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

Υποβολή Προτάσεων

Αιτήσεις/ Προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων που θα καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒ. Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί αιτητές προτρέπονται όπως πρώτα μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του παρόντος Οδηγού Σχεδίου και των σχετικών εντύπων πληροφόρησης (υπόδειγμα αίτησης και Κατάλογος Δικαιολογητικών) και στη συνέχεια προχωρήσουν σε υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021

1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάκριση τους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-29 ESF 2021-2027

 

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20