• Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2022

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ STARTUPs SEED

 • RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • 1
 • 2
 • 3

RESTART 2016-2020: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ENTERPRISES/0521

Γενικοί Στόχοι

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει:

 1. Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και
 2. Στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ της χώρας.

Περιγραφή

Η εμπλοκή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θεωρείται σήμερα ως καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Το εν λόγω Πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπρόσθετα, μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα.

Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης μπορεί να περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτοτύπου, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και την επικύρωση νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έργα που θα αφορούν στις συνήθεις τροποποιήσεις, ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν βελτιώσεις.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:

 • Ενέργεια,
 • Τουρισμός,
 • Μεταφορές-Ναυτιλία,
 • Γεωργία-Τρόφιμα,
 • Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και
 • Υγεία.

και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας:

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
 • Αειφορία-Περιβάλλον.

Δικαιούχοι
Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Στο Πρόγραμμα, δεν μπορούν να συμμετέχουν Νεοσύστατες Επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τον ορισμό της Νεοσύστατης Επιχείρησης αλλά διαθέτουν στην αγορά προϊόντα / υπηρεσίες, εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και διαθέτουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Δραστηριότητες Έργων
Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας.

Σημειώνεται ότι, με την Ολοκλήρωση της Υλοποίησης του Έργου πρέπει να εκπονηθεί από τον Ανάδοχο Φορέα «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» το οποίο θα υποβληθεί στο ΙδΕΚ ως Παραδοτέο μαζί με την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων. Το «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την ανάλυση του δυναμικού των αποτελεσμάτων του έργου προς υποστήριξη μελλοντικών αποφάσεων του Δικτύου Συνεργασίας, καθώς και προγραμματισμό της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
12 - 24 Μήνες

Προϋπολογισμός
€ 9.300.000

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο
€ 200.000

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.

Αξιολόγηση
Εξ’ Αποστάσεως.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα
(1) Αριστεία 20%, (2) Προστιθέμενη Αξία και Όφελος 40%, (3) Υλοποίηση 40%.

Επιλογή Έργων
Σειρά Βαθμολογίας.

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Προσκλήσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Πρόσκληση ENTERPRISES/0521 θα ισχύσουν τα ακόλουθα που διαφοροποιούνται από τη βασική περιγραφή του εν λόγω Προγράμματος:

 • Προϋπολογισμός: € 3.600.000
 • Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας (TRL - Technology Readiness Levels) 4-7 σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ1.
 • Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, εκτός εάν διαθέτουν προϊόντα/υπηρεσίες, εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον 2 ετών.
 • Κάθε φορέας μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας για μέχρι δύο (2) έργα.
 • Ο καταρτισμός του Προϋπολογισμού των Προτάσεων θα γίνεται στη βάση της απλοποιημένης μεθόδου «Αμοιβές Προσωπικού + 40% επί των Αμοιβών Προσωπικού για κάλυψη των υπολοίπων δαπανών».
 • Θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης από τρεις (3) Ανεξάρτητους Αξιολογητές με Κοινό Δελτίο Αξιολόγησης (Consensus Report).
 • Στην περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση όλων, τότε οι ισόβαθμες προτάσεις θα κατατάσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ. 4.3 του
  παρόντος εγγράφου. Η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στο ότι μετά τη σειρά βαθμολογίας που εξασφάλισαν στο κριτήριο «Προστιθέμενη Αξία και Όφελος» (Πυλώνας Ι) και τη σειρά φθίνοντος μεγέθους προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις εν λόγω προτάσεις, οι ισόβαθμες προτάσεις θα κατατάσσονται κατά σειρά φθίνοντος αριθμού συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, τότε θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις που με βάση την κρίση των αξιολογητών παρουσιάζουν ισορροπία φύλου (gender balance) σε σχέση με το ερευνητικό περιεχόμενο του έργου και τη
  σύνθεση της ερευνητικής ομάδας του έργου ως προς τους αριθμούς συμμετοχής γυναικών/ανδρών.

 1 Παρατίθενται τα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας τα οποία έχει υιοθετήσει η ΕΕ:
TRL 1 - παρατήρηση βασικών αρχών
TRL 2 - διατύπωση τεχνολογικής έννοιας
TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας
TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία
TRL 5 - τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον
TRL 6 - επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον
TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον
TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο
TRL 9 - πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών τεχνολογιών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 – ΕΚΔΟΣΗ 10

GUIDE FOR EVALUATORS

 

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20