Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

Για το κάθε Σχέδιο πιο κάτω αναμένεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων την επόμενη περίοδο.

Για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου που καλύπτει τις ανάγκες σας είναι σημαντική η έγκαιρη προετοιμασία σας αφού χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία της ιδέας σας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για ετοιμασία πρότασης/ Επιχειρηματικού Σχεδίου, προσφορών και άλλου υλικού και δικαιολογητικών ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Σχεδίου.

Για να σας ενημερώσουμε αν είστε επιλέξιμοι για το Σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε έγκαιρα, συμπληρώστε τη φόρμα για «Έλεγχο Επιλεξιμότητας» ή «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή τηλεφωνικά στο 70005054.

Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβρη 2019 αναμένεται να προκηρυχτεί η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. Με βάση το προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, με ημερομηνία έκδοσης «Μάιος 2019», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής www.mcit.gov.cy, η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Σχεδίου θα γίνει με βάση την πρακτική άμεσης αξιολόγησης («first come - first Served»). Επίσης σημειώνεται ότι, μετά την υποβολή πρότασης/ αίτησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 1η Πρόσκληση

Την Τρίτη 4.6.2019, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 1η Πρόσκληση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβρη 2019 αναμένεται να προκηρυχτεί η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων.

Με βάση το προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, με ημερομηνία έκδοσης «Μάιος 2019», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής www.mcit.gov.cy και μπορείτε να δείτε στο τέλος του άρθρου, η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Σχεδίου θα γίνει με βάση την πρακτική άμεσης αξιολόγησης («first come - first Served»). Επίσης σημειώνεται ότι, μετά την υποβολή πρότασης/ αίτησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Σχέδιο, με βάση το δημοσιευμένο προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, έτσι ώστε να προετοιμαστείτε ολοκληρωμένα και έγκαιρα για την υποβολή πρότασης/ αίτησης.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να καθορίσετε και να υλοποιήσετε τη βέλτιστη λύση με βάση τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου.

Κάντε κλικ, εδώ, για να κάνετε κράτηση για Τηλεφωνικό Ραντεβού για Δωρεάν Αξιολόγηση της Επιλεξιμότητας και των Αναγκών σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο με βάση το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)1.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

 

Χρηματοδότηση του Σχεδίου
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στα €4,5εκ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Νέες ή Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν χρηματοδότηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι αυτές που δε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε. (Παράρτημα I).

Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα Ι).
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, ο ορισμός των «Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ορίζεται με βάση:

 • τον αριθμό των υπαλλήλων και
 • τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού

και είναι αυτές που:
(α) Απασχολούν <250 άτομα και
(β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. Ετήσιου ισολογισμού.

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος ομίλου εταιρειών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του ομίλου.

Για τους Δικαιούχους του Σχεδίου πρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.
 • Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).
 • Επιχείρηση που έχει:
  α) οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε Σχέδιο Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή και άλλων αρμόδιων Αρχών.
  β) απόφαση του ΥΕΕΒ για τον αποκλεισμό της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων δεν δικαιούται χορηγία στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων.

α) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (µη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Όρια Επιλέξιμου προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Μεταποίηση (Τομέας C*) €50.000
Άλλες Υπηρεσίες €40.000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €5.000
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

 *Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

 β) Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε µε δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε µε ίδιους πόρους.

Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Νοείται ότι κατά το στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δικαιούχου.

γ) Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Εξοπλισμός
 2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
 4. Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Συστήματα Πληροφορικής 

 Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

1. Εξοπλισμός:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers,Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά.

Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

 • Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά

 Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή του χρήστη ή/ και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud).

 • Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

 3. Ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της επιχείρησης και σχετικές υπηρεσίες από τους παρόχους πληροφορική

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 • Λογισμικά/Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, υπηρεσίες ασφάλειας, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development. Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
 • Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

 • Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής.

 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), Παρουσία στα Social media, δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία περιεχομένου κ.ά.

Δαπάνες Συμβούλων για ετοιμασία, υποβολή και την συνολική διαχείριση της αίτησης με ανώτατο επιλέξιμο κόστος €500.

 • Άλλες δαπάνες που με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 

9.2 Διευκρινίσεις:
9.2.1. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο. Για σκοπούς του Σχεδίου ως ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τεκμηριώνεται η αγορά εξοπλισμού/ λογισμικών/ υπηρεσιών, δηλαδή:

 • η ημερομηνία εισαγωγής για τον εξοπλισμό που η επιχείρηση
  προμηθεύεται από το εξωτερικό,
 • η ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς για τον εξοπλισμό, λογισμικά ή/ και υπηρεσίες που αγοράζονται από την εγχώρια αγορά. 

Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα της επιχείρησης.

9.2.2. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.

9.2.3. Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργιος.

9.2.4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

9.2.5 Το κόστος του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance & Freight - Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) όταν αυτός εισάγεται από άλλη χώρα από την ίδια την επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτός αγοράζεται από την εγχώρια αγορά.

9.2.6. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες.

9.2.10. Όλα τα τιμολόγια με δαπάνες πέραν των €500 (χωρίς Φ.Π.Α.) θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου ή της εταιρείας/ συνεταιρισμού του ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (τραπεζικό έμβασμα) νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κτλ.).

9.2.11. Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις - προμηθευτές εξοπλισμού και προσφοράς συστημάτων/ λογισμικών/ υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.

9.2.12. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησης τους. Στις περιπτώσεις που για σκοπούς καταβολής της εγκριθείσας χορηγίας στα πλαίσια της Β Φάσης του έργου, υποβάλλονται μερικώς εξοφλημένα τιμολόγια αυτά μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό και πληρωμή της χορηγίας αλλά μέχρι του ποσού για το οποίο παρουσιάζονται οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής.

9.2.13. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα επιχορηγηθούν, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση, θα θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και θα πρέπει να αγοράζονται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού από συγγενικά πρόσωπα μέχρι δεύτερου βαθμού ή συγγενικές επιχειρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το αρχικό κόστος αγοράς. Παρόμοια και στις περιπτώσεις αγοράς δαπανών στις άλλες κατηγορίες.

9.2.14. Επιχείρηση (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο/ Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δε δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

9.2.15. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό».

1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάκριση τους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ

 Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας