Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

Για το κάθε Σχέδιο πιο κάτω αναμένεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων την επόμενη περίοδο.

Για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου που καλύπτει τις ανάγκες σας είναι σημαντική η έγκαιρη προετοιμασία σας αφού χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία της ιδέας σας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για ετοιμασία πρότασης/ Επιχειρηματικού Σχεδίου, προσφορών και άλλου υλικού και δικαιολογητικών ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Σχεδίου.

Για να σας ενημερώσουμε αν είστε επιλέξιμοι για το Σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε έγκαιρα, συμπληρώστε τη φόρμα για «Έλεγχο Επιλεξιμότητας» ή «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή τηλεφωνικά στο 70005054.

Σημειώνεται ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση, σε αυτό το στάδιο, αφορά την προηγούμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το κάθε Σχέδιο. Από πρόσκληση σε πρόσκληση πιθανόν να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Επίσης σημειώνεται ότι την επόμενη περίοδο αναμένεται προκήρυξη και για το Σχέδιο Προώθησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Για το συγκεκριμένο Σχέδιο θα αναρτηθεί πληροφόρηση όταν θα υπάρχει διαθέσιμη από την αρμόδια κρατική αρχή. Σημειώνεται ότι με βάση πληροφόρηση από την αρμόδια αρχή, αναμένεται προκήρυξη για Σχέδιο προώθησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού/ Αναβάθμισης το οποίο θα καλύπτει και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Θα αναρτηθεί αναλυτική ενημέρωση όταν θα υπάρχει συγκεκριμένη διαθέσιμη πληροφόρηση από την αρμόδια αρχή.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας 2014-2020

Σκοπός του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Σχέδιο) αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Επίσης, αποσκοπεί στη στήριξη νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων (startup) που προτίθενται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες στην αγορά και στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Το αποτέλεσμα του Σχεδίου θα είναι η αναμόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ως συνεισφορά στις δαπάνες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών και διεργασιών και ως επενδυτικά κεφάλαια μετά το τέλος της επένδυσης αφού οι επιχειρήσεις καινοτομίας είναι ελκυστικές για επενδύσεις.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή με ερευνητικούς φορείς και μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται με τίτλο «Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες». Τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να ανήκουν σε οικογένεια καινοτόμων προϊόντων που η επιχείρηση ήδη διαθέτει στην αγορά. Επιπλέον, τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν διατεθεί, σε περιορισμένες ποσότητες ή σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο για δοκιμαστικούς σκοπούς, στην αγορά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης και να χρειάζονται ανασχεδιασμό που απαιτεί πειραματική ανάπτυξη, κατασκευή πρωτοτύπων, δοκιμές και άλλες προετοιμασίες παραγωγής για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά με προοπτικές.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που, ανάμεσα σε άλλα, μπορεί να καλύπτει την κατασκευή και δοκιμή μικρού αριθμού δοκιμίων, την τοποθέτηση τους στην αγορά για συλλογή πληροφοριών, καθώς και δραστηριότητες προώθησης και προετοιμασίας της παραγωγής. Επίσης μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και διαδικασιών παραγωγής οι οποίες θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, που ανάμεσα σε άλλα καλύπτει την ανάπτυξη και τοποθέτηση μηχανημάτων ή διαδικασιών στην παραγωγή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να προστατευθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικά σχέδια και να είναι ανταγωνιστικά διεθνώς.

Το Σχέδιο αυτό είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοσθεί με βάση τους πιο κάτω κανονισμούς:

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «Επιτροπή»), της 17ης Ιουνίου του 2014 για την κήρυξη ορισμένων ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία περιλαμβάνει το Τμήμα 3 Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία) (εφεξής ο «Κανονισμός 651/2014») ο οποίος λήγει στις 31.12.2020.
  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός 1407/2013») ο οποίος λήγει στις 31.12.2020. Με βάση το άρθρο 3 του Κανονισμού αυτού το ανώτατο όριο των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε δικαιούχο ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000. Η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009) και του 2012 (Κ.Δ.Π. 501/2012) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή». 

Περίοδος Εφαρμογής του Σχεδίου

Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και οι αιτήσεις από τους δικαιούχους θα υποβάλλονται κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπουργείο).

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Επενδυτική προτεραιότητα 1.2 Ειδικός στόχος Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €18 εκατομμύρια, από τα οποία €4.5 εκατομμύρια (το μέγιστο, αναλόγως επιτυχίας διεκδίκησης) αναμένεται να δοθούν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Στην πρώτη προκήρυξη θα διατεθούν 10 εκατομμύρια, από τα οποία 2,5 εκατομμύρια στις νεοσύστατες. Σε περίπτωση που μέρος του προϋπολογισμού αυτού δεν δεσμευθεί στα πλαίσια της προκήρυξης αυτής, το υπόλοιπο θα μεταφερθεί για τις ανάγκες μιας μεταγενέστερης προκήρυξης για υποβολή αιτήσεων. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που, μετά από τη θετική εξέταση τυχόν ενστάσεων στα αποτελέσματα κάποιας προκήρυξης, απαιτηθεί πρόσθετο ποσό για ικανοποίηση του προϋπολογισμού των αιτήσεων που τελικά εντάσσονται στο Σχέδιο, αυτό θα εξασφαλίζεται από διαθέσιμα υπόλοιπα.

Ύψος Χορηγίας

Όρια Χορηγίας και Ποσοστό Χρηματοδότησης

α) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια της χορηγίας ανά Έργο ή/και ανά επιχείρηση σε Ευρώ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας) ανά προκήρυξη του Σχεδίου.

Πίνακας: Όρια Χορηγίας ανά προκήρυξη του Σχεδίου

Ανώτατο όριο χορηγίας ανά επιχείρηση €250.000,00 για την κατηγορία των υφιστάμενων και €50.000,00 για την κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων
Κατώτατο όριο αιτούμενης χορηγίας ανά Έργο €18.000
Ανώτατο όριο χορηγίας ανά Έργο €500.000,00
Μέγιστο ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας)  80% του συνολικού επιλέξιμου (εγκεκριμένου) προϋπολογισμού του Έργου (της αίτησης) για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην κατηγορία νεοσύστατων και 60% για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 

Η χορηγία ανά Έργο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από €500.000 (χορηγία €500,000 για ένα έργο που μπορεί να προέλθει από συνεργασία δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων.

Για τους σκοπούς του Σχεδίου αυτού, τα αιτήματα καταβολής χορηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες ο Δικαιούχος αιτείται χορηγία.

β) Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης που διατίθεται για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται ίδια συμμετοχή της επιχείρησης για την υλοποίηση του έργου.

γ) Η ίδια συμμετοχή σε κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που δεν καλύπτονται από Δημόσια Χρηματοδότηση αποτελεί την επιλέξιμη συνεισφορά της επιχείρησης και θα πρέπει να αποτελείται από πραγματικές δαπάνες.

δ) Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση, σε Τραπεζικό λογαριασμό της που θα ορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση συνεργασίας, με διαφορετικές δαπάνες για κάθε επιχείρηση, η χορηγία θα καταβάλλεται στο συντονιστή της συνεργασίας ο οποίος είναι υπεύθυνος να τη διανέμει στους συνεργαζόμενους φορείς της συνεργασίας. Όσον αφορά το δίκτυο συνεργασίας σημειώνεται ότι ο συντονιστής έχει την ευθύνη να μεταβιβάσει άμεσα προς τους υπόλοιπους φορείς του δικτύου συνεργασίας το ποσό που τους αναλογεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό του έργου, την πρόοδο εργασίας και την συμμετοχή του καθενός. Η μεταφορά του χρηματικού ποσού από τον Συντονιστή στους συνεργαζόμενους φορείς θα γίνεται με μεταφορά από τον τραπεζικό λογαριασμό του Συντονιστή, στον οποίο κατατέθηκε η χορηγία, στον λογαριασμό του κάθε συνεργαζόμενου φορέα ο οποίος υποβλήθηκε στην αίτηση. Τα δελτία μεταφοράς των ποσών της χορηγίας στους συνεργαζόμενους φορείς θα καταχωρούνται σε αρχείο συναλλαγών που θα τηρεί ο συντονιστής. Ο συντονιστής θα υποβάλλει στο Υπουργείο τα σχετικά τεκμήρια μεταφοράς των χρημάτων προς τους συνεργαζόμενους το αργότερο σε 30 ημέρες από την ημέρα πληρωμής του συντονιστή. Αποτυχία του συντονιστή να το πράξει συνιστά δόλο και απάτη στην υλοποίηση του έργου και θα του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση καταβολής της χορηγίας στους δικαιούχους σε 90 ημέρες από την υποβολή της αίτησης τους αναφέρεται για το διάστημα μέχρι την καταβολή της χορηγίας στον συντονιστή.

ε) Ανεξάρτητα από το ανώτατο ύψος χορηγίας που αναφέρεται στον πιο πάνω Πίνακα, για κάθε επιχείρηση που δικαιούται χορηγία ήσσονος σημασίας θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013 που αφορά στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Με βάση το άρθρο 3 του Κανονισμού αυτού το ανώτατο όριο των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε δικαιούχο ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

στ) Στη χορηγία ανά επιχείρηση ανά προκήρυξη αθροίζονται όλες οι χορηγίες που μια επιχείρηση μπορεί να λάβει σαν αιτητής ή σαν μέλος συνεργαζόμενου δικτύου. Δεν αθροίζονται όμως οποιαδήποτε ποσά θα λάβει για να παράσχει υπηρεσίες ή προϊόντα σε τρίτους που λαμβάνουν χορηγία.

η) Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση, σε Τραπεζικό λογαριασμό της που θα ορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης και όλες οι πληρωμές από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κατατίθενται σε αυτό το λογαριασμό. Η επιχείρηση θα μπορεί να προχωρήσει σε σύναψη Γεφυροποιού Δανείου με Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για να εξασφαλίσει υπό μορφή δανείου, εκ των προτέρων μέρος ή όλη την χορηγία από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Σε τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται η χορηγία θα συμφωνηθεί μεταξύ αιτητή και Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος και δεν θα μπορεί να τον αλλάξει από μόνος του ο αιτητής χωρίς τη συγκατάθεση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, εκτός και αν εξοφληθεί το δάνειο και το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με επιστολή του προς το Υπουργείο δώσει την συγκατάθεσή του.

 

Διευκρινήσεις Τροποποιήσεις στον Οδηγό του Σχεδίου:

Για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής και άλλων σχετικών πληροφοριών, επιλέξετε εδώ.

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας